Search results for "achyaʼ"

achyaʼ [ātʃʲáʔ] (pl. echɔʼ) n 7/8. block. B. chyaʼke. Bpl. chɔʼve. C. chyaʼa. Cpl. chɔʼe.
Comments (0)

 

achyàʼ [ātʃʲàʔ] n 7. cavity.
Comments (0)

 

achyàʼ e sɔ̀ŋa [ātʃʲàʔēsɔ̀ŋā] (pl. echyàʼ ə sɔ̀ŋe) n 7/8. molar. B. chyàʼ e sɔ̀ŋke. Bpl. chyàʼ ə sɔ̀ŋve. C. chyàʼ e sɔ̀ŋa. Cpl. chyàʼ ə sɔ̀ŋu.
Comments (0)

 

achyaʼ mchia [ātʃʲáʔmtʃīā] (pl. echɔʼ mchi) n 7/8. mud brick.
Comments (0)

 

achyâʼlè [ātʃʲâʔlè] n 7. mud. B. chyaʼlèkè. C. chyâʼlèa.
Comments (0)

 

echyachyaʼ [ētʃʲátʃʲáʔ] (pl. techyachyaʼ) n 5/13. rattle (musical instrument). B. chyachyaʼze. Bpl. chyachaʼte. C. chyachyaʼe.
Comments (0)

 

esɔ̂ŋ ə achyàʼè [ēsɔ᷇ŋɜ́átʃʲàʔè] (pl. əsɔ̂ŋ ə achyàʼà) n 5/6. molar tooth.
Comments (0)