Search results for "akwùnduŋ ə tsôà"

akwùnduŋ ə tsôà [ākpùndúŋɜ́tsôà] (pl. ekwùnduŋ ə tsôe) n 7/8. hippopotamus. B. akwùnduŋ ə tsôkè. Bpl. kwùnduŋ ə tsôvè. C. kwùnduŋ ə tsôa. Cpl. kwùnduŋ ə tsôu.
Comments (0)