Search results for "akwùnduŋ"

akwùnduŋākʷùndūŋekwùnduŋn7/8pigkwùnduŋkekwùnduŋvekwùnduŋakwùnduŋe
Comments (0)

 

akwùnduŋ e zənaākʷùndūŋēzə᷇nāekwùnduŋ e zêynn.p7/8sow (female pig)kwùnduŋ e zəynkekwùnduŋ e zeynvekwùnduŋ e zənakwùnduŋ e zene
Comments (0)

 

akwùnduŋ e ndômàākʷùndúŋéndômàekwùnduŋ e ndômèn.p7/8boar (male pig)kwùnduŋ e ndômkèkwùnduŋ e ndômvèkwùnduŋ e ndômàkwùnduŋ e ndômè
Comments (0)

 

akwùnduŋ ə mbvɨnaākʷùndúŋə́mbvɨ̄nāekwùnduŋ ə mbvɨnen.p7/8warthogPotamochoerus larvatuskwùnduŋ ə mbvɨynkekwùnduŋ ə mbvɨynvekwùnduŋ ə mbvɨnakwùnduŋ ə mbvɨnu
Comments (0)

 

akwùnduŋ ə tsôàākʷùndúŋə́tsôàekwùnduŋ ə tsôen.p7/8hippopotamusPotamochoerus larvatusSyn.atàm2kwùnduŋ ə tsôkèkwùnduŋ ə tsôvèkwùnduŋ ə tsôakwùnduŋ ə tsôe
Comments (0)

 

elim akwùnduŋeēlímákʷùndúŋēəlim akwùnduŋən.p5/6wild aerial yamlim akwùnduŋzelim akwùnduŋe
Comments (0)

 

vaakwùnduŋva᷆ːkʷùndūŋghɔakwùnduŋən1/2pigletghɔakwùnduŋghe
Comments (0)

 

kwɨynnə fikʷɨ́ɲnə̂fīv.pto barter; to exchange (of goods)È nji pfɨ ə kwiynnə fiə akwùnduŋ.He has exchanged a goat for a pig.
Comments (0)

 

atàm2ātàmetàmn7/8hippopotamusHippopotamus amphibiusSyn.akwùnduŋ ə tsôàtàmketàmvetàmatàme
Comments (0)