Search results for "akwɨ̀l ə ndɛa"

akwɨ̀l ə ndɛaākpɨ̀lə́ndɛ̄āekwɨ̀l ə ndɛen.p7/8domestic pigeonColumba guineakwɨ̀l ə ndɛkekwɨ̀ləndɛvekwɨ̀l ə ndɛakwɨ̀ləndɛu
Comments (0)