Search results for "akwuə wùəa"

akwuə wùəa [ākpūɜ̄wúà] (pl. ekwuə ghɨ̀e) n 7/8. dead. B. kwuə wùəkè. Bpl. kwuə ghɨ̀vè. C. kwuə wùəa. Cpl. kwuə ghɨ̀u.
Comments (0)