Search results for "alê₂"

alê₂ [ālê] (pl. elê) n 7/8. abscess. B. lêkè. Bpl. lêve. C. lêa. Cpl. lêe.
Comments (0)

 

se zàlè₂ [sēzàlè] v. 1lighten. Wîyn ətəynve ə zàle. The fever has reduced. 2drop off repeatedly.
Comments (0)