Search results for "fèchə"

eghɔ̂ŋ ə fèchəe [ēɣɔ᷇ŋɜ̄fètʃɜ̄è] (pl. əghɔ̂ŋ ə fèchə, teghɔ̂ŋ təfèchə) n 5/6⁓13. arrow.
Comments (0)

 

fèchə [fètʃɜ̄] (pl. m̀chə) n 19/6a. bow. B. chəfe. Bpl. chəmè. Cpl. chəm.
Comments (0)