Search results for "fèchaʼ"

fèchaʼ [fètʃāʔ] (pl. m̀chaʼ) n 19/6a. bicycle. B. chaʼfe. Bpl. chaʼmè. Cpl. chaʼəm.
Comments (0)

 

fechaʼ fə aghofe [fētʃāʔfɜāɣōfē] (pl. mchaʼ mə aghom) n 19/6a. ring.
Comments (0)

 

fechaʼ fə ambɔ̀fè [fētʃāʔfɜ̄āmbɔ̀fè] (pl. mchaʼ mə ambɔ̀m) n 19/6a. fishhook.
Comments (0)

 

kwɨ̀l ə̀ fechaʼ [kpɨ̀lɜ̀fètʃāʔ] (pl. sekwɨ̀l sə mchaʼse) n 9/10. fishing line. Bpl. kwɨ̀l sə mchaʼse.
Comments (0)