Search results for "famə"

famə [fāmɜ́] num. eight.
Comments (0)

 

mghɨ̂m famə [mɣɨ̂mfamɜ] num. eighty.
Comments (0)

 

njòse famə [ndʒòsefamɜ] num. eighteen.
Comments (0)

 

sefamə [sēfāmɜ́] n 10. AIDS. syn: afùʼkwul. B. faməse.
Comments (0)

 

afùʼkwul [āfùʔkpūl] n 7. AIDS. syn: sefamə.
Comments (0)