Search results for "yi"

akyî mɔŋ [ākʲîmɔ̄ŋ] (pl. ekyî mɔŋ) n 7/8. quiet person. syn: amɔŋne ə wuə̀a.
Comments (0)

 

akyi₁ [ākʲī] n 7. silence. B. kyike. C. kyia.
Comments (0)

 

akyi₂ [ākʲí] (pl. ekyi) n 7/8. mound. B. kyike. Bpl. kyive. C. kyia. Cpl. kyie.
Comments (0)

 

akyîmə̀ [ākʲîmɜ̀] (pl. ekyîmə̀, tekyîmə̀) n 7/8⁓13. shoulder blade. B. kyîmə̀kè. Bpl. kyîmə̀vè, tekyîə̀tè. C. kyîmə̀a. Cpl. kyîmə̀e, tekyîmə̀e.
Comments (0)

 

akyiŋ ə tsɨ̂ma [ākʲíŋɜ̄tsɨ᷇mā] (pl. ekyiŋ ə tsɨ̂me) n 7/8. small of back. B. kyiŋ ə tsɨ̂mke. Bpl. kyiŋ ə tsɨ̂mve. C. kyiŋ ə tsɨ̂ma. Cpl. kyiŋ ə tsɨ̂mu.
Comments (0)

 

akyìŋə [ākʲìŋɜ̄] (pl. ekyìŋə) n 7/8. 1unintelligent person. 2stupid person. B. kyìŋəke. Bpl. kyìŋəve. C. kyìŋəa. Cpl. kyìŋəe.
Comments (0)

 

akyîyn [ākʲîɲ] (pl. ekyîyn) n 7/8. lid. B. kyîynkè. Bpl. kyîynvè. C. kyînà. Cpl. kyînè.
Comments (0)

 

anyì [āɲì] (pl. ghɔnyìə) n 1/2. his/her sibling. Bpl. ghɔnyìghe.
Comments (0)

 

anyî [āɲî] (pl. ghɔnìə) n 1/2. my sibling. Bpl. ghɔnighè.
Comments (0)

 

ànyì vê ndômə̀ [āɲìvêndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔ nyì ghe ndomə̀) n 1/2. his/her brother. Bpl. ghɔ nyì ghe ndomə̀ghè.
Comments (0)

 

ànyì vê zhɔyn [āɲìvêʒɔ̄ɲ] (pl. ghɔnî ghe zənə) n 1/2. his/her sister. Bpl. ghɔnî ghe zəynghe.
Comments (0)

 

anyìə ndom vê ndômə̀ [āɲìɜ̀ndʊ̄mvêndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə ndom endômə̀) n 1/2. brother-in-law. Bpl. ghɔnyìə ndom endômə̀ghè.
Comments (0)

 

anyìə nî vè ndômə̀ [āɲíɜ̀nîvèndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə nî ghə ndômə̀) n 1/2. uncle.
Comments (0)

 

anyìə nî vê zhɔyn [āɲìɜ̀nîvêʒɔ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə ni ezənə) n 1/2. aunt. Bpl. ghɔnyìə ni ezəynghe.
Comments (0)

 

anyìə pɛ̂ [āɲìɜ̀pɛ̂] (pl. ghɔnyìə pɛ̂) n 1/2. uncle. Bpl. ghɔnyìə pɛ̂ghè.
Comments (0)

 

anyìə pɛ̂ vê zhɔyn [āɲìɜ̀pɛ̂vêʒɔ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə pɛ ezənə) n 1/2. aunt. Bpl. ghɔnyìə pɛ ezəynghe.
Comments (0)

 

anyìə zhwi vê ndômə̀ [āɲīɜ̀ʒʷīvèndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə zhwi endômə̀) n 1/2. brother-in-law. Bpl. ghɔnyìə zhwi endômə̀ghe.
Comments (0)

 

anyìə zhwi vê zəyn [āɲīɜ̀ʒʷīvêzɜ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə zhwi ezənə) n 1/2. sister-in-law. Bpl. ghɔnyiə zhwi zəynghe.
Comments (0)

 

anyîŋə [āɲîŋɜ̄] (pl. enyîŋə) n 7/8. cattle pen. B. nyîŋəke. Bpl. nyîŋəve. C. nyîŋəa. Cpl. nyîŋəe.
Comments (0)

 

anyîŋsè [āɲîŋsè] (pl. enyîŋsè) n 7/8. shadow. B. nyîŋsèkè. Bpl. nyîŋsèvè. C. nyîŋsèa. Cpl. nyîŋsèe.
Comments (0)

 

apayn kɛ ke kyi fèsə̀ [āpáɲkɛ̄kékʲífèsɜ̀] (pl. epɨayn vɛ ve kyi fèsə̀) n 7/8. leavened bread.
Comments (0)

 

apayn kɛ ke kyi va fèsə̀ [āpáɲkɛ̄kékʲívāfèsɜ̀] (pl. epɨayn vɛ ve kyi va fèsə̀) n 7/8. unleavened bread.
Comments (0)

 

apuʼle ə fenyi fe ghɔ̀ŋfe [āpúʔléɜ̄fēɲíféɣɔ̀ŋfē] (pl. epuʼle mnyi me ghɔ̀ŋəm) n 7/8. quiver.
Comments (0)

 

ayiyn [āʲíɲ] (pl. eyiyn) n 7/8. calabash bowl with a handle. B. yiynke. Bpl. yiynve. C. yina. Cpl. yine.
Comments (0)

 

ayîyn [āʲîɲ] n 7. bush. B. yîynkè. C. yîna.
Comments (0)

 

chaʼ è kyì [tʃāʔèkʲì] (pl. sechaʼ se kyìsè) n 9/10. grass sp.. Bpl. chaʼ se kyìsè.
Comments (0)

 

ekyì [ēkʲì] (pl. tekyì) n 5/13. colour.
Comments (0)

 

ekyî₁ [ēkʲî] (pl. tekyi) n 5/13. wickerwork. B. kyîze. Bpl. kyite. C. kyîe.
Comments (0)

 

ekyî₂ [ēkʲî] (pl. tekyî) n 5/13. cane. B. kyîze. Bpl. kyîte. C. kyîe.
Comments (0)

 

ekyie wùse [ēkʲíēwùsē] (pl. tekyi tewùste) n 5/13. charcoal.
Comments (0)

 

ekyiə fəè [ēkʲíɜ̄fɜ́è] (pl. tekyi tə fətè) n 5/13. grass sp..
Comments (0)

 

ekyiŋ [ēkʲi᷇ŋ] (pl. əkyiŋ, tekyiŋ) n 5/6⁓13. k.o. container.
Comments (0)

 

ekyiŋ ə mkae [ēkʲi᷇ŋɜ́mka᷇] (pl. əkyiŋ ə mkaə, tekyiŋ tə mkate) n 5/6⁓13. container used in serving wine.
Comments (0)

 

ekyìŋə̀ [ēkʲìŋɜ̀] n 5. species of termites.
Comments (0)

 

ekyiyn aghòle [ēkʲíɲāɣʊ̀lē] (pl. tekyiyn taghòlte) n 5/13. heel. B. kyiyn aghòlze. Bpl. kyiyn tə aghòlte te. C. kyiyn aghòle.
Comments (0)

 

engyinə [éŋgʲínɜ̂] adv. 1transversely. 2across.
Comments (0)

 

enyîŋnyìŋə [ēɲîŋɲìŋɜ̄] (pl. tenyîŋnyìŋə) n 5/13. earthworm. B. nyîŋnyìŋəze. Bpl. nyîŋnyìŋəte. C. nyîŋnyìŋəe.
Comments (0)

 

eyimə [ēʲímɜ́] (pl. teyimə) n 5/13. calabash dish with long handle. syn: pàs àtɔ̀ŋ.
Comments (0)

 

eyisəʼə [ēʲisɜʔɜ] adv. tomorrow.
Comments (0)

 

eyiyn ə nyâm [ēʲíɲɜ̄ɲâm] (pl. əyiyn ə̀ nyàmə̀) n 5/6. udder.
Comments (0)

 

eyiyn₁ [ēʲíɲ] (pl. əyiyn) n 5/6. breast. B. yiynze. Bpl. yiynghe. C. yine. Cpl. yinə.
Comments (0)

 

eyiyn₂ [ēʲíɲ] n 5. weight. E tətə piə, eyiynze etso kə chi kə anayn. Though tiny, the weight on the ground is as heavy as a rock. B. yiynze. C. yine.
Comments (0)

 

fèkyì [fèkʲì] (pl. m̀kyì) n 19/6a. mouse sp.. B. kyìfe. Bpl. kyìmè. Cpl. kyìm.
Comments (0)

 

fèngyi [fèŋgʲī] (pl. mngyi) n 19/6a. magi cube. B. ngyife.
Comments (0)

 

fengyìm [fēŋgʲìm] (pl. mngyìm) n 19/6a. small gong. Bpl. ngyìme. Cpl. ngyìməm.
Comments (0)

 

fenyi fe ghɔ̀ŋfe [fēɲíféɣɔ̀ŋfé] (pl. mnyi me ghɔ̀ŋəm) n 19/6a. sword.
Comments (0)

 

fenyì fe shife [fēɲìféʃīfē] (pl. mnyi me sîm) n 19/6a. pupil (of eye).
Comments (0)

 

fenyi₁ [fēɲí] (pl. mnyi) n 19/6a. knife. B. nyife. Bpl. nyimè. Cpl. nyim.
Comments (0)

 

fenyi₂ [fēɲí] (pl. mnyi) n 19/6a. tuber producing plant (edible). B. nyife. Bpl. nyimè. Cpl. nyim.
Comments (0)

 

fèpfɨ̀mə nyì [fèpfɨ̀mɜ̄ɲì] (pl. m̀pfɨ̀mə nyì) n 19/6a. fly sp..
Comments (0)

 

fètaŋchikyi [fètáŋtʃíkʲí] (pl. m̀taŋchikyi) n 19/6a. men's costume. B. taŋchikyife. Bpl. taŋchikyimè. Cpl. taŋchikyim.
Comments (0)

 

ghɔ nyì ghɨmə [ɣɔ́ɲìɣɨ́mɜ́] toa. my brethren.
Comments (0)

 

kènyi [kèɲi᷆] adv. just then.
Comments (0)

 

kyì [kʲì] a. kind.
Comments (0)

 

kyi₁ [kʲī] (pl. sekyi) n 9/10. lamp, torch. Bpl. kyise.
Comments (0)

 

kyi₂ [kʲî] dem. that (for nouns of cl. 7). B. kyiə.
Comments (0)

 

kyi₃ v. pick (mushrooms).
Comments (0)

 

kyia [kʲîá] det. certain (for nouns of cl. 7). B. kyike.
Comments (0)

 

kyîke [kʲîkē] det. certain (for nouns of cl. 7).
Comments (0)

 

kyile [kʲílé] (pl. sekyile) n 9/10. flying ant, termite. Bpl. kyilese.
Comments (0)

 

kyìnəngayn [kʲìnɜ́ŋgáɲ] n 1/2. lucky one.
Comments (0)

 

kyìŋ è njwì [kʲìŋèndʒʷì] (pl. sekyìŋ se njwìsè) n 9/10. grass sp.. Bpl. kyìŋ se njwìsè.
Comments (0)

 

kyiŋ ə̀ koyn [kʲīŋɜ̀kōɲ] (pl. sekyiŋ sə kɔynse) n 9/10. upper grinding stone. Bpl. kyiŋ sə kɔynse.
Comments (0)

 

kyìŋ ə̀ vayn [kʲìŋɜ̀váɲ] (pl. sekyìŋ sə vaynse) n 9/10. species of peace plant with white edge leaves. Bpl. kyìŋ sə vaynse.
Comments (0)

 

kyìŋ nyàtə [kʲìŋɜ̀váɲ] (pl. sekyìŋ se nyàtəse) n 9/10. k.o. peace plant. Bpl. kyìŋ se nyàtəse.
Comments (0)

 

kyìynko [kʲìɲkō] n 9. apathy.
Comments (0)

 

mangyi [màŋgʲī] n 9/10. unit of measurement.
Comments (0)

 

màngyi [màŋgʲī] (pl. semàngyi) n 9/10. maggi cube. Bpl. mangyise.
Comments (0)

 

mànyì [màɲì] (pl. semànyì) n 1/10. mother of twins.
Comments (0)

 

myiyn [mʲíɲ] n 6a. sap.
Comments (0)

 

̍myiyn [̍mʲíɲ] n 6a. milk.
Comments (0)

 

myiyn me kosə̂m [mʲíɲmêkósɜ̂m] n 6a. curdled milk.
Comments (0)

 

nəkyì [nɜ́kʲì] (pl. ghənəkyì) n 1/2. lucky one.
Comments (0)

 

ngyì [ŋgʲì] (pl. sengyì) n 9/10. giraffe. Bpl. ngyìse.
Comments (0)

 

ngyìm [ŋgʲìm] (pl. sengyìm) n 9/10. gong. Bpl. ngyìmse.
Comments (0)

 

nyi [ɲī] so.
Comments (0)

 

nyìə fèkàʼ [ɲìɜ̀fèkàʔ] (pl. nyìə mkàʼà) n 1/2. trunk of tree. Bpl. nyìə mkàʼghe.
Comments (0)

 

nyìə mbvɨ [ɲìɜ̀mbvɨ̄] (pl. nyìə mbvɨə) n 1/2. hen. Bpl. nyìə mbvɨghe.
Comments (0)

 

nyìə ndom [ɲìɜ̀ndʊ̄m] (pl. nyìə ndomə) n 1/2. mother-in-law. Bpl. nyìə ndomghe.
Comments (0)

 

nyìə nyî [ɲìɜ̀ɲî] (pl. nyìə nyiə̀) n 1/2. mother's mother. Bpl. nyìə nyighè.
Comments (0)

 

nyìə pɛ̂ [ɲìɜ̀pɛ̂] (pl. nyìə pɛ̂ə) n 1/2. 1aunt. 2father's mother. Bpl. nyìə pɛ̂ghè.
Comments (0)

 

nyìə pfɨ [ɲìɜ̀pfɨ] (pl. nyìə pfɨə) n 9/6. she-goat, nanny goat.
Comments (0)

 

nyìə təyn [ɲìɜ̀tɜ̄ɲ] (pl. nyìə tə) n 1/2. owner (female). Bpl. nyìə təynghe.
Comments (0)

 

nyìə zhwi [ɲìɜ̀ʒʷī] (pl. nyìə zhwiə) n 1/2. mother-in-law. Bpl. nyìə zhwighe.
Comments (0)

 

se kyî₁ [sēkʲî] v. 1hold. ant: se zà. 2arrest. 3kidnap. 4get, obtain. 5have, possess.
Comments (0)

 

se kyî₂ [sēkʲî] v. be rich.
Comments (0)

 

se kyim [sēkʲīm] v. break. syn: se kəm.
Comments (0)

 

se kyim alâŋ [sēkʲīmālâŋ] v. infringe.
Comments (0)

 

se kyimne [sēkʲímnê] v. break completely.
Comments (0)

 

se kyimte [sēkʲímtê] v. break repeatedly.
Comments (0)

 

se kyiŋ [sēkʲīŋ] v. 1look for. 2search. 3fetch (firewood). 4need.
Comments (0)

 

se kyìŋ₁ [sēkʲìŋ] v. close, shut (tr).
Comments (0)

 

se kyìŋ₂ [sēkʲìŋ] v. wander.
Comments (0)

 

se kyiŋəkyìŋ [sēkʲīŋɜ̄kʲìŋ] v. search and not find.
Comments (0)

 

se kyìŋəngɨa [sēkʲìŋɜ̀ŋgɨ́á] v. 1go round, detour. 2turn round (intr). 3surround.
Comments (0)

 

se kyìŋəpfɨə̀ [sēkʲìŋɜ̄pfɨ̀ɜ̀] v. faint.
Comments (0)

 

se kyìŋkyiŋə∼ [sekʲìŋkʲiŋɜ∼] v. behave or talk idiotically.
Comments (0)

 

se kyiŋne [sēkʲíŋnê] v. look for (trouble, etc).
Comments (0)

 

se kyìŋnə màʼà [sēkʲìŋnɜ̄màʔà] v. knock-down.
Comments (0)

 

se kyìŋsè [sēkʲìŋsè] v. frustrate, cause s.o. to miss the way.
Comments (0)

 

se kyìŋtè [sēkʲìŋtè] v. 1stagger. 2wobble.
Comments (0)

 

se kyite [sēkʲítê] v. hold (force s.o. into doing sth.).
Comments (0)

 

se kyìtè [sēkʲìtè] v. carve (forehead).
Comments (0)

 

se kyiyn [sēkʲīɲ] v. 1fill up. syn: se pfɨ̀sè. 2cover.
Comments (0)

 

se kyiyne [sēkʲíɲnê] v. abandon.
Comments (0)

 

se kyìynè [sēkʲìɲnè] v. collide.
Comments (0)

 

se kyìynsè [sēkʲìɲsè] v. cover, cork.
Comments (0)

 

se nyiŋ [sēɲīŋ] v. run.
Comments (0)

 

se nyiŋə tsɛ̀ [sēɲīŋɜ̄tsɛ̀] v. overtake, pass (tr).
Comments (0)

 

se nyìŋə zaʼne [sēɲìŋɜ̄záʔnê] v. lean against. syn: se zaʼne.
Comments (0)

 

se nyìŋə̀₁ [sēɲìŋɜ̀] v. lie down.
Comments (0)

 

se nyìŋə̀₂ [sēɲìŋɜ̀] v. have sexual intercourse.
Comments (0)

 

se nyiŋne [sēɲíŋnê] v. 1run to fro ceaselessly. 2run to a place (many people).
Comments (0)

 

se nyìŋnè [sēɲìŋnè] v. touch s.b lightly to produce sensation.
Comments (0)

 

se nyiŋse [sēɲíŋsê] v. send away, chase.
Comments (0)

 

se nyìŋsè [sēɲìŋsè] v. 1put in bed (a child). 2inherit the wife of late relative.
Comments (0)

 

se nyiŋte [sēɲíŋtê] v. run (without much effort).
Comments (0)

 

se nyìŋtè [sēɲìŋte] v. lie down (many people).
Comments (0)

 

se nyiyne [sēɲíɲnê] v. 1cause to shine. 2brighten.
Comments (0)

 

se pɔŋ nyi [sēpɔ̄ŋɲī] v. be available like others.
Comments (0)

 

se tɨmə kyine [sētɨ̄mɜ̄kʲínê] v. abandon.
Comments (0)

 

se yi [sēʲī] v. be restless.
Comments (0)

 

se yile [sēʲílê] v. be troublesome.
Comments (0)

 

sə̂ kyi àndɨm [sɜ̂kʲiàndɨm] v. be a coward.
Comments (0)

 

sə̂ kyi ə̀təm [sɜ̂kʲītɜ̀mɜ̄] v. be courageous, be brave.
Comments (0)

 

sə̂ kyìŋə̀ [sɜ̂kʲìŋɜ̀] v. be dizzy.
Comments (0)

 

sə̂ nyi [sɜ̂ɲī] v. be.
Comments (0)

 

sə̂ nyi tsɨ̂yntè [sɜ̂ɲītsɨ̂ɲtè] v. be together.
Comments (0)

 

sə̂ nyikàʼa [sɜ̂ɲīkàʔa᷇] v. be able.
Comments (0)

 

shiŋə̀ kyia [ʃíŋɜ̀kʲíā] adv. perhaps.
Comments (0)

 

tànyì [tàɲì] (pl. setànyì) n 1/10. father of twins. Bpl. tànyìse.
Comments (0)

 

tɔ̀lɔ̀kyi [tɔ̀lɔ̀kʲī] (pl. setɔ̀lɔ̀kyi) (from English: tortoise) n 9/10. tortoise. Bpl. tɔ̀lɔ̀kyise.
Comments (0)

 

tsɛ eyisəʼə [tsɛ̀éʲīsɜ́ʔɜ́] adv. day after tomorrow.
Comments (0)

 

vaanyî vê ndômə̀ [va᷆:ɲîvêndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔanyî vê ndômə̀) n 1/2. nephew. Bpl. ghɔanyî ghe ndômə̀ghè.
Comments (0)

 

wukyimə nə̂ àlàŋ [wùkʲímɜ́nɜ̂àlàŋ] (pl. ghɨkyimə nə̂ alàŋə) n 1/2. transgressor. syn: wùzaʼa nə̂ àlàŋ. Bpl. ghɨkyimə nə alàŋghe.
Comments (0)

 

yi [] dem. those (for nouns of cl. 2, 6). B. yiə.
Comments (0)

 

yî₁ [] conj. with.
Comments (0)

 

yî₂ [] dem. those. Mua səʼə yî ghɨ yî. Mua is go to the farm with those people.
Comments (0)

 

yiə [jîɜ̄] quant. some (for nouns of cl. 2, 6). B. yighe.
Comments (0)

 

afɨa elaʼsəa Lit. 'thing + going insane'. n.p. insult to s.o. implying they are useless.
Comments (0)

 

ekaŋ₂ [ēkáŋ] n 5. frying.
Comments (0)

 

epî₁ [ēpî] (pl. tepî) n 5/13. saying. B. pîze. Bpl. pîte. C. pîe.
Comments (0)

 

ezhɔyn₁ [ēʒɔ́ɲ] (pl. tezhɔyn) 1n 3/13. market. 2n 3/13. buying. 3n 3/13. marketing. B. zhɔnve. Bpl. zhɔynte. C. zhɔne.
Comments (0)

 

kètòlə̀mkàm [kètʊ̀lɜ̀mkàm] (pl. ètòlə̀mkàm) n 7/8. praying mantis. B. tòlə̀mkàmkè. Bpl. tòlə̀mkàmvè. C. tòlə̀mkàma. Cpl. tòlə̀mkàmè.
Comments (0)

 

mɨâynto [mɣâɲtō] (pl. ghə̀mɨâynto, semɨâynto) n 1/2∼10. one who is unyielding and tries difficult things.
Comments (0)

 

se ndɨmte₁ [sēndɨ́mtê] v. trying to show one's capability. M paʼà kɔŋ sendɨmte ewiyn ghâsè vəyn. I did not want to try to show my ability to him.
Comments (0)

 

se tâ₁ [sētâ] v. be unyielding.
Comments (0)

 

sə̂ wamə [sêwámɜ́] v. be lying.
Comments (0)

 

tɛ àtu [tɛ̄àtū] (pl. ghɨtɛ nə atuə) Lit. strong head. n 1/2. Stubbornly unyielding person. Bpl. ghɨtɛ nə atughe.
Comments (0)

 

zomàtu [zōmàtū] Lit. dry head. a. Stubborn unyielding person.
Comments (0)

 

amɔŋne ə wuə̀a [āmɔ́ŋnéɜ̄wúɜ̀à] (pl. emɔŋne ə ghɨe(u)) n 7/8. quiet person. syn: akyî mɔŋ.
Comments (0)

 

pàs àtɔ̀ŋ [pàsàtɔ̀ŋ] (pl. sepàs sə atɔ̀ŋsè) n 9/10. calabash dish with long handle. syn: eyimə. Bpl. pàs sə atɔ̀ŋsè.
Comments (0)

 

se kəm [sēkɜ́m] v. break (tr). syn: se kyim.
Comments (0)

 

se pfɨ̀sè₂ [sēpfɨ̀sè] v. fill up. syn: se kyiyn.
Comments (0)

 

se zà [sēzà] v. 1allow. ant: se kyî. 2permit.
Comments (0)

 

se zaʼne [sēzáʔnê] v. lean against. syn: se nyìŋə zaʼne.
Comments (0)

 

wùzaʼa nə̂ àlàŋ [wùzáʔánɜ̂àlàŋ] (pl. ghɨzaʼa nə alàŋə̀) n 1/2. transgressor. syn: wukyimə nə̂ àlàŋ. Bpl. ghɨzaʼa nə alàŋghè.
Comments (0)

 

àkè? [àkè?] inter. what? (for nouns of cl 7). Ə̀ nyi akè fuə? What is there?
Comments (0)

 

andə̀ [āndɜ̀] (pl. endə̀) n 7/8. hidden reserve. Ngɛ̂ nyi andə̀ kaske apɨəna. Ngea is a hidden reserve of our compound. B. ndə̀kè. Bpl. ndə̀vè. C. ndə̀a. Cpl. ndə̀e.
Comments (0)

 

anji [āndʒī] n 7. rapacity. Njia nyi ewîyn kə ə tom ndo. He seem to have been cursed with extreme gluttony. B. njike. C. njia.
Comments (0)

 

apɔŋ [āpɔ́ŋ] n 7. state of being different (distinction). Ə̂ fe nyi nə ò nyi àpɔŋ mə̂ mə zɨte. If you were different, I would have listened. B. pɔŋke. C. pɔŋa.
Comments (0)

 

ekwə [ēkpɜ̀] pron. which (for nouns of cl 8). Ə chiə vayn ekwə? Which child is crying?
Comments (0)

 

elɔ̂ʼ [ēlɔ̂ʔ] n 5. bewitchment. Lɔ̂ʼte nyiə tsɨə fa endaʼ. There are many bewitchments in this village. B. lɔ̂ʼzè. C. lɔ̂ʼè.
Comments (0)

 

əteghàŋəteghàŋ [ɜ́téɣàŋɜ́téɣàŋ] a. 1rooty. 2veiny. Zhɔyn ə ghənə nyi əteghàŋəteghàŋ. Their courtyard is covered with roots.
Comments (0)

 

ətesetesè [ɜ́tése᷅tēsè] a. leafy. Mbas ətəyn nyi ətesetesè. The vegetable is in leaves.
Comments (0)

 

fɛfe₂ [fɛ́fé] pron. yours (for nouns of cl. 19). Nɨ̂ŋ fiə nyi fɛfe. That bird is yours.
Comments (0)

 

pɨpɨlə ~ [pɨpɨlɜ~] v. not clear, not straight. Ghənə pɨpɨlə wàmnə̀ndò. The are not clear in what they are saying.
Comments (0)

 

se fɨàʼnè [sēfɣàʔnè] v. 1compete. Ghɔ zô nə kɔŋɔ sə̂ fɨàʼnə̀ yî ghə nduməte. Children nowadays want to compete with elders. 2measure up. 3measure out.
Comments (0)

 

se fɨ̀l₂ [sẽfɨ̀l] v. mature. Nɔ̂ynkè ə fetə̂ zəyn ghɛ ghe nyi mə ghə fɨ̀l zɔ̀ kə î ghə nyì əndɛ shiŋə̀ tekɨ̂m. Many a mature girl qurrels with their mothers in the house all the times.
Comments (0)

 

se kote₁ [sēkótê] v. 1obtain, acquire. 2catch up. Nyiŋ kə o kote ghɨ ghɛ ə gho si. Run so you can catch up with the people before you. 3meet. 4meet up.
Comments (0)

 

se kwukwulə̂ ~ [sēkʷúkʷúlɜ̂~] v. act or talk roughly. Se kwukwulə nyiŋ. To run boorishly.
Comments (0)

 

se pɨl [sēpɨ̄l] v. 1delude. 2play around. Ngwàʼ zɨm pɨl mi kə mɨəm pɨl epaʼ əndɛa. My mates are playing me around as children play with the door.
Comments (0)

 

se tsəs [sētsɜ̄s] v. wear out. Ndzɨsɛ ə fə̂nə kwu ekɛ nyi mə sə tsəs. Dresses tha are cheap are worn out.
Comments (0)

 

se tyayte [sētʲáʲtê] v. be playful. O tyaytə ghayn dè? With whom are you playing?
Comments (0)

 

se₃ [] prep. to. M kyiŋə se zhi. I want to eat.
Comments (0)

 

vɨ̂m₁ [vɨ̂m] pron. mine (for nouns of cl. 1). Vayn vɨnə nyi vɨ̂m. This child is mine. B. vɨ̂mvè. C. vɨ̂mè.
Comments (0)