Browse Mmen

a
ch
e
ə
f
gh
k
kw
l
m
mb
nd
ndz
ng
nj
ŋ
n
o
p
pf
s
sh
t
v
w
y
z
zh

ny


nyâaɲâ:vdraw back; pull backWùzhɔyn ə̀təyn ə puʼə àpɔŋ, ghənə əkɨ̂m ə tə nyâa.The woman shouted and all of them pulled back.Syn.tə nyâa
nyà chùngɔ̀mɲàtʃùŋgɔ̀mn.p9/10stoppersenyà chùngɔ̀mnyà chùyngɔ̀m
nyàfə kyàʼɲàfə̄kʲàʔv.pbe uglyÈ və nyàf kyaʼ.He has become ugly.
nyàmɲàmn9/10animalsenyàmnyàmse
nyàm è zəynɲàmèzə̄ɲn.p9/10cowsenyàm se zəynsenyàm se zəynse
nyàm ə̀ chìɲàmə̀tʃìn.p9/10elephantElephas maximussenyàm sə chìsènyàm sə chìsè
nyàm ə kwaŋɲàmə̀kʷāŋn.p9/10horseSyn.akɨ̀nyàmsenyàm sə kwaŋsenyàm sə kwaŋse
nyamə kwìɲāmə̄kʷìv.pstalkƏ̀ vɛ nyamə kwìə ndè əgho epàm ə?Who is that stalking after you?
nyàm ə̀ mbɔ̀lɔʼɲàmə̀mbɔ̀lɔ̄ʔn.p9/10cattlesenyàm sə mbɔ̀lɔʼsenyàm sə mbɔ̀lɔʼse
nyàm ə̀ mbvɨynɲàmə̀mbvɨ̄ɲn.p9/10wild animalsenyàm sə mbvɨynse
nyàm ə̀ ndɛɲàmə̀ndɛn.p9/10domestic animalsenyàm sə ndɛse
nyàm ə̀ tsòɲàmə̀tsòn.p9/10water ratnyàm sə̀ tsòsènyàmsə̀ tsosè
nyàm ndômə̀ɲàmndômə̀n.p9/10bullsenyàm se ndômə̀sènyàm se ndômə̀sè
nyamteɲámtêvdo sth. slowlyKə fɨyn nyamte wâmnè fàyn!Stop talking slowly here!
nyàmtyàɲàmtʲàn9mushroom
nyaŋɲāŋvshow contempt; snubNyàm ə̀ chì zɛ è nỳŋə vəyn.The elephant showed him contempt.Syn.saynse3
nyàŋtèɲàŋtèvscrape surface of food as if to show lack of appetiteƏ̀ nyàŋte zhi ndè payn kɨnə nyiə?Who ate this fufu by scraping only the top?
nyà nyàfə~-ɲàɲàfə̄v.auxact or eat messilyGhàyn ə nyà nyàfə̀ zhi fàyn ə ndùə zâ ekwaŋ nə m pə̀ynj tol tsɨ̂sè ɛ?You have messily eaten here and allowed the dishes for me to clear right?
nyàplèɲàplèVar.nyàflèvmess upƏ̀ nyàple nde kyaʼa ndɛ zɨ̀nə nyiə?Who has messed up this fllor as such.
nyasɲāsVar.nyaʼadvdo something secretlyÈ vɛ è nyasə fɨə ə tənə̀ si, ə ndùə fo èkɛ ətəyn.He secretly left at dawn and went and return the money.
nyayleɲáʲlêvsmash; crushƏ ò tàʼa ndò fɛ ə m nyayle ghô.If don't leave that place, I will crush you.Syn.nyɔsə zhwi
nyâymi!ɲâʲmīexclused to indicate innocenceNyâymi! m te va fu.Not me, oh! I wasn't there.
nyaynne1ɲáɲnêvsparkleTuə ndɛ ətəynve nyaynnə̂ kə nyi.The roof is sparkling.enyaynneēɲáɲnêv.n5quality of sparkling.nyaynnêzènyaynnêenyaynseɲáɲsêv1brightenNjì shike ə nyaynsə ətəyn.Take a brush and brighten it with.2flashKə ò fɨyn nyaynse tɔ̂s ə vayn əsiStop flashing the torch on the child's eyes.
nyaynne2ɲáɲnêvshine brightlyShiə vəynghe nyaynnə̂ ndo.His eyes are shining brightly.
nyaynseɲáɲsêDer. of nyaynne1v1brightenNjì shike ə nyaynsə ətəyn.Take a brush and brighten it with.2flashKə ò fɨyn nyaynse tɔ̂s ə vayn əsiStop flashing the torch on the child's eyes.