Browse Mmen

a
ch
e
ə
f
gh
k
kw
l
m
mb
nd
ndz
ng
nj
ŋ
n
o
p
pf
s
sh
t
v
w
y
z
zh

pf


pfɨ̀1pfɨ̀v1failGhənə əkɨ̂m ə pfɨ̀.They have all failed.2fallKâʼ femɔ̀ʼ ə pfɨ̀ə.One tree has fallen.apfɨ̀2āpfɨ̀v.n7epilepsypfɨ̀kèpfɨ̀apfɨ̀lè1pfɨ̀lèv1fail, fall (many people/ths)Ghənə əkɨ̂m ə pfɨ̀lè.They have all fallen.2to fail (many people)Ghənə əkɨ̂m ə pfɨ̀lè.They have all failed.pfɨ̀sè1pfɨ̀sèvcause to fail, fallKə ò nə pi nə ə̀ pfɨ̀se wùə è ghò!Don't accuse anyone to have caused you to fail!
pfɨ̀2pfɨ̀pfɨ̀pfɨ̀v1defecateƏ̀ ghâkè fâ pfɨ nde?Who has defecated here?2lay (eggs)Mbvɨ ə̀təyn pfɨə ghayn?Where does the fowl lay.3break wind, fartM fɨ se pfɨ̀ afɨə̂s.I went out to break wind (fart).pfɨ̀lè2pfɨ̀lèvlay (many hens lay many eggs)Mbvɨse sətəynse ə pfɨ̀le ghomə ndâyn sətsɨ̀.The hens have laid many eggs today.
pfɨ̀3pfɨ̀vbe eaten by weevilM zhiə va pâynke mə ə ndam ə sesɔ̀f mə se ə pfɨ̀.I do not eat fufu corn that is cooked from corn that has been eaten by weevil.apfɨ̀1āpfɨ̀n7/8weevil sp.Curculionidaeepfɨ̀pfɨ̀kèpfɨ̀vèpfɨ̀apfɨ̀e
pfɨ̀4pfɨ̀n3skinSyn.pfɨ̀e wìyn
pfɨ̀5pfɨ̀vwait in anticipationƏ̂ pfɨə nyàm e ghâsə̀ va?When we ambush an animal, we do not make noise.pfɨ̀tèpfɨ̀tèvanticipateÒ pfɨ̀tə nyàm, ò ghâsə̀ va.When you lay in ambush you do not shake the bush.
pfɨ àghòlpfɨ̀àɣòln.p9/10shoe, sandalpfɨ sə aghòlsepfɨ sə aghòlse
pfɨ̀ àkwə̀1pfɨ̀àkʷə̀n.p9/10 cottonpfɨ̀ sə akwə̀sèpfɨ̀ sə akwə̀sè
pfɨ̀ àkwə̀2pfɨ̀àkʷə̀n.p9/10silverSyn.apɛa wuləapfɨ̀ sə akwə̀sèpfɨ̀ sə akwə̀sè
pfɨè chupfɨ̀ètʃūn.p9/10lippfɨ̀ se chosepfɨ se chose
pfɨè pɨəmpfɨ́èpɣə̄mn.pplace where hunters gather before going to hunting
pfɨ̀ esipfɨ̀èsīn.p9/10eyelidsepfɨ̀ sə əsisepfɨ̀ sə əsise
pfɨ̀e wìynpfɨ̀èwìɲn.p9/10skinSyn.pfɨ̀4pfɨ̀ se wìynsepfɨ̀ se wìynse
pfɨ̀əpfɨ̀ə̀vfall (intr)Tɔ̂ŋ ə fekàʼ ətəynke ə pfɨ̀ə.The log of wood has fallen.
pfɨ̀ ə̀ndàspfɨ̀ə̀ndàsv.psurroundGhàs pɨs ndwî pə̂yn ke mə ə pfɨ̀ ndas tə̀ʼ.We got up while the whole village was surrounded.
pfɨə̀ ndɔŋpfɨ̄ə̀ndɔ̄ŋn.p9/10goatsepfɨ səndɔŋsepfɨ səndɔŋse
pfɨ̀ə̀ nyàmpfɨ̀ə̀ɲàmn.p9/10hidesepfɨ̀ sə nyamàsèpfɨ̀ sə nyamàsè
pfɨfpfɨ̄fvask, requestShiŋə̀ kɛ ə te nə e pfɨfə nə o gha ghe ə tsɛ̂, ə zo pfɨfə nə "o ghayn ghe?̂"The time they use to ask what you are doing has passed, the question is "what have you done?"epfɨfēpfɨ́fv.n5/131question2requesttepfɨfpfɨfzepfɨftepfɨfepfɨptepfɨ́ptêVar.pfɨftevask repeatedlyMə pfɨptê ke ndom nyi ə kwìə njiə.I have asked the road repeatedly and have finally arrived my destination.
pfɨɨpfɨ́:ideosound made by air leakageƏ̀ pùʼə ghe ə zuʼse fɨə ətəyn nə pfɨɨ ə?What has burst here to be producing the air leakage sound.
pfɨlepfɨ́lêvdevelop small blister like skin growthsCho vəynze nyi mə ze ə pfɨle.His mouth has developed some blister-like growths.epfɨleēpfɨ́lêv.n5blister like growths on skinpfɨlêzèpfɨlêe
pfɨ̀lè1pfɨ̀lèDer. of pfɨ̀1v1fail, fall (many people/ths)Ghənə əkɨ̂m ə pfɨ̀lè.They have all fallen.2to fail (many people)Ghənə əkɨ̂m ə pfɨ̀lè.They have all failed.
pfɨ̀lè2pfɨ̀lèDer. of pfɨ̀2vlay (many hens lay many eggs)Mbvɨse sətəynse ə pfɨ̀le ghomə ndâyn sətsɨ̀.The hens have laid many eggs today.
pfɨ̀məpfɨ̀mə̄n9/10cemeterySyn.teshyə̂2sepfɨ̀məpfɨ̀məse
pfɨ̀mə̀pfɨ̀mə̀vburyƏ zô sè pfɨ̀mə̀ ndò.They are now burying.pfɨ̀mnèpfɨ̀mnèvbury (many)Ghàyn nə̀ pfɨ̂mnə̀ əghɨ nyi əghàyn zɨ əghàyn ewìyn.You will bury people until you feel it on your.pfɨ̀mtèpfɨ̀mtèvbury many people/ths.Ə nyi mə ə pfɨ̀mtè ghɨghe famə sətsɨ̀.They have buried many people here.
Pfɨ̀məghɨ̀Pfɨ̀mə̂ɣɨ̀n9name of a historic place in Mmen
pfɨ̀mnèpfɨ̀mnèDer. of pfɨ̀mə̀vbury (many)Ghàyn nə̀ pfɨ̂mnə̀ əghɨ nyi əghàyn zɨ əghàyn ewìyn.You will bury people until you feel it on your.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >