Browse Mmen

a
ch
e
ə
f
gh
k
kw
l
m
mb
nd
ndz
ng
nj
ŋ
n
o
p
pf
s
sh
t
v
w
y
z
zh

v


vanegneverGhənə ə kànə̀ kəmɔ̀ʼ nə njiə va ə̂ wùzhɔyn ə̀təyn əndɛ, ə tàʼà ndɨŋə nji.They stood on their words that the will not enter the woman's house and truly did not.
vaafènɨ̀ŋva᷆ːfènɨ̀ŋn1/2baby birdghɔmnɨ̀ŋəghɔmnɨ̀ŋghe
vaafètàmuʼva᷆ːfètàmūʔn1/2kittenghɔfètàmuʼəghɔfètàmuʼghe
vaaghova᷆ːɣōn1/2fingerSyn.fembaŋ fə aghofeghɔaghoghɔaghoghe
vaaghòlva᷆ːɣòln1/2toeSyn.fembaŋ fə agholfefepaŋ fə agholfeghɔaghòləghɔaghòlghe
vaakaŋvaakaŋn1/2unit of measurement (equivalent to 1/2 a bowlful)ghɔyn kwaŋa
vaakènyàmva᷆ːkèɲàmn1/2coltghɔakènyàmə̀ghɔakɨnyàmghè
vaakɔ̀sva᷆ːkɔ̀sn1/2son of a slaveghɔyn kɔ̀sə̀ghɔyn kɔ̀sghe
vaakwuva᷆ːkʷūn1/2orphanghɔkwuəghɔkwughe
vaakwùnduŋva᷆ːkʷùndūŋn1/2pigletghɔakwùnduŋəghɔakwùnduŋghe
vaambvɨva᷆ːmbvɨ̄n1/2chickGhomke ə pə̀yn ko vaambvɨ.Hawk has come and caught a chick.ghɔmbvɨəghɔmbvɨ̂ghe
vaandɛva᷆ːndɛ̄n1/2relativeSyn.wùə ndɛ 1ghɔndɛəghɔndɛghe
vaandomva᷆ːndōmn1/2stepchildghɔndoməghɔndomghe
vaandomsə̂nîva᷆ːndómsə̂nîn1/2cousinghɔndomse ənîəghɔndomse ənîghè
vaandùmva᷇:ndùmn1/2sister's son/daughterghɔ ndùmə̀
vaandzèva᷆ːndzèn1/2lambghɔndzèəghɔndzèghè
vaanyàmva᷆ːɲàmn1/2calfSyn.fetsɔ̂mə̀ fə nyàmfeghɔnyàmə̀ghɔnyàmghè
vaanyî vê ndômə̀va᷆ːɲîvêndômə̀n.p1/2nephewghɔanyî vê ndômə̀ghɔanyî ghe ndômə̀ghè
vaapuva᷆ːpūn1/2pupghɔpuəghɔpughe
vaapfɨva᷆ːpfɨ̄n1/2baby of goatghɔpfɨəghɔpfɨghe
vaashiva᷆ːʃīn1/2first-bornghɔshiə̀ghɔshighe
vaatɔʼva᷆ːtɔ̄ʔn1/2prince, princessghɔtɔʼəghɔtɔʼghe
vaatsàmtèva᷆ːtsàmtèn1/2nephewghɔtsàmtə̀ghɔtsàmtèghè
vaavaynva᷆ːváɲn1/2grandchildghɔghɔnəghɔghɔynghe
vaawùəva᷆ːwùə̀n1/2son of manghɔwùəghɔwùəghè