Browse

 

Browse Mmen

w


wùzhɔyn [wùʒɔ̄ɲ] (pl. əzəyn) n 1/2. woman. B. zənə. Bpl. zəynghe.
wùzhɔyn mə è pâʼà kê wùndômə̀ [wùʒɔ̄ɲmɜ́èpâʔàkêwùndʊ̂mɜ̀] (pl. zəyn mə ghe pâʼà kê wùndômə̀) n 1/2. virgin (female).
wùzhya [wùʒʲā] (pl. ghɨzhya) n 1/2. mad person. Bpl. ghɨzhyaghe.