Browse Mmen

a
ch
e
ə
f
gh
k
kw
l
m
mb
nd
ndz
ng
nj
ŋ
n
o
p
pf
s
sh
t
v
w
y
z
zh

zh


zhaŋʒáŋn9/10farmlandsezhaŋzhaŋse
zhəʒə̄vsiftZhə maʼa tuə ətəynke.Sift the top part and throw.zhəteʒə́têvsiftƏ̀ o kyiŋə se ndam apayn ò zhətə̂ kə̀ynde.If you want to cook fufu, you sift the chaffs.zhəte fɨseʒə́təfɨ́sêvfilter outZhəte fɨse saŋ mɛ ətəyn.Filter out the seeds in it.
zhə̀ʒə̀vstartNjàn sezhəməse ə zhə.Singing has started.zhə̀tèʒə̀tèvbeginPuse ə zhə̀tə̀ kɛsə wâmnə̀ va.Dogs started not talking.ezhə̂teēʒə̂tev.n5beginningzhə̂tèzèzhə̂têe
zhəm1ʒə̄mvsingÈ wàmnə̀ va, è zhəmə kə njaŋ.He doesn't talk, he is only singing a song.zhəmteʒə́mtêv1open up lightlyƏ nyi mə ə pɨàʼà zhəmte sɔ̀fsè fumə afùʼ.Many corn cobs in the farm have been open.2sing lightlyƏ̀ zhəmtə ndè ghɛ fɛ?Who is singing there?
zhəm2ʒə̄mvopen upZhəm si zɛ m fe nə fɨake nji ndô ətəyn ə.Open up tht eye let me see if something has entered into it.azhəmāʒə́mv.n7/81space2distanceezhəmzhəmkezhəmvezhəmazhəmezhəmseʒə́msêvwidenZhəmse cho shəyn zɛ ə tolə ndzɨse mtəm mɛ ətəm.Open wide the inlet to that bag and put those calabashes into it.zhəmteʒə́mtêv1open up lightlyƏ nyi mə ə pɨàʼà zhəmte sɔ̀fsè fumə afùʼ.Many corn cobs in the farm have been open.2sing lightlyƏ̀ zhəmtə ndè ghɛ fɛ?Who is singing there?
zhə̀mʒə̀mn9/10k.o. treesezhə̀mzhə̀mse
zhəmseʒə́msêDer. of zhəm2vwidenZhəmse cho shəyn zɛ ə tolə ndzɨse mtəm mɛ ətəm.Open wide the inlet to that bag and put those calabashes into it.
zhəmteʒə́mtêDer. of zhəm2Der. of zhəm1v1open up lightlyƏ nyi mə ə pɨàʼà zhəmte sɔ̀fsè fumə afùʼ.Many corn cobs in the farm have been open.2sing lightlyƏ̀ zhəmtə ndè ghɛ fɛ?Who is singing there?
zhə̀nə zàʒə̀nə̄zàv.pliberate, set freeNdùə zhə̀nə zà pfɨ zhi!Go and liberate that goat!
zhəteʒə́têDer. of zhəvsiftƏ̀ o kyiŋə se ndam apayn ò zhətə̂ kə̀ynde.If you want to cook fufu, you sift the chaffs.
zhə̀tèʒə̀tèDer. of zhə̀vbeginPuse ə zhə̀tə̀ kɛsə wâmnə̀ va.Dogs started not talking.
zhəte fɨseʒə́təfɨ́sêDer. of zhəvfilter outZhəte fɨse saŋ mɛ ətəyn.Filter out the seeds in it.
zhə̀ynʒə̀ɲvuntieÈ və ndwìə kɔʼɔ ə pìə nə naʼà pîndè zhəyn cho shəyn əveynze.He stood and said that everyone should untie his bag.Ant.kol2 1zhə̀yntèʒə̀ɲtèvunwrapPuʼ zɛ ghàyn kolə za, ghàyn nə zhə̂yntə ndɔ̀ʼɔ m pi.The bundle you are tying the will be untied without me asking you to do so.
zhə̀yntèʒə̀ɲtèDer. of zhə̀ynvunwrapPuʼ zɛ ghàyn kolə za, ghàyn nə zhə̂yntə ndɔ̀ʼɔ m pi.The bundle you are tying the will be untied without me asking you to do so.
zhi1ʒív1eatƏ saynne nə ə nì gho ə nè zhiə se fɨaezhiəve fa tə atsɨynte.It has been decided that it is you the will eat as food in this meeting.2inheritƏ̂ ò nyi mə ò kwùʼ zhî ndò pɨəynke ə kə̂ ò fɨyn wâmnè fa ndɛ.If you have just inherited a compound then stop talking int his house.3conquer, defeatGhàyn vayn zhi eghɔŋ ətəyn.You can no win the war. 4succeedÒ zhi ghɛ ghə shyàŋà?In how many questions did you succeed?5harvest, collectGhənə səʼ se zhi endûŋ.They have gone to harvest honey.azhiāʒīn7/8feastezhizhikezhivezhiazhieezhiēʒív.n51food, meal2feedingzhizezhiezhileʒílêv1inheritÈ nyi mə è və zhile pɨəyn sətsɨ̀.He has inherited many compounds.2harvestMə zhile mɨaʼa ətəynve ekɨ̂m.I have harvested honey from all the bee hives.3eatGhàs ə zɨse zhile fɨa vɛ ə fo sê ghàs naʼà èkɨ̂m.We have eaten all the things that were given to us during the day.ezhileēʒílêv.n5/13feastingtezhilezhilezezhiletèzhilêezhiseʒísêvfeedGhàs zɨse zhise ə̀ghɨ ndàyn.We feed people today.ezhiseēʒísêv.n5/131feed2feasttezhisezhisêzèzhisêtèzhisêezhiteʒítêveat lightlyKe tuʼve zo, è zhite kəndò.
zhi2ʒipronhe/sheÈ pi nə zhi ke va ghô.He said he does not know you.
zhìʒìvbuzzƏ̀ zhìə ghè fa ndɛ kə zɨ ə?What is buzaying in this house like a bee?zhìlèʒìlèvbuzzZɨse niə zhîlə̀ fumə apùʼ.Bees are buzzing in the whole.ezhîlèēʒîlèv.n5/13vibrancytezhîlèzhîlèzèzhîlètèzhîlêe
zhî1ʒîdemthat (for nouns of cl. 5, 9)zhîə
zhî2ʒîdemthose (for nouns of cl. 4)zhîə
zhieʒîzēdetcertain (for nouns of cl. 5)zhize
zhîe1ʒîzēdemsome (for nouns of cl. 4)zhîze
zhîe2ʒi᷆zèdetcertain (for nouns of cl. 9)zhîzè
zhi ekə̂mnèʒīēkə̂mnèv.penjoy oneselfGhàs zo səʼə ndùə se zhi ekə̂mnè.We are now going to enjoy ourselves.
zhiəʒíə̀demthat (for nouns of cl. 5, 9)
zhiəməʒíə̄mə̄demthat (for nouns of cl. 5, 9)