Browse Mmen


a
ch
e
ə
f
gh
k
l
m
mb
nd
ng
nj
ŋ
n
o
p
s
sh
t
v
w
y
z
zh

a


-a1-anoun cl. suffix for cl. 7Naʼà pîndè pəyn è kaŋa vəa.Everyone should bring his/her dish.
a-2āpfxnoun cl. prefix for cl. 7Ə̀ ghaʼa kə àchi.Only the ground is big.
a-3ā-v > ninflectional prefix (for nouns of class 7)
a4a᷇tamyesterday past marker
achiātʃín7/6agroundmchichikechîmèchiachîm
achìātʃìn7/81wound2ulcer3soreechìchìkèchìvèchìachìe
achiə ndɛaātʃíə̄ndɛ̄ān.p7/8foundationSyn.esas ə ndɛe 4echiə ndɛechiə ndɛkechiə ndɛvechiə ndɛachiə ndɛu
achɔynātʃɔ̄ɲn7/8clitorisechɔynchɔnkechɔynvechɔnachɔne
achɔʼātʃɔ̄ʔv.n7/8openerechɔʼchɔʼkechɔʼvechɔʼachɔʼe
achɔ̂ʼɔ̀1ātʃɔ̂ʔɔ̀n7/8perennial member of the ginger family that grows in forestsAframomum sp.echɔ̂ʼɔ̀chɔ̂ʼɔ̀kèchɔ̂ʼɔ̀vèchɔ̂ʼɔ̀achɔ̂ʼɔ̀e
achɔ̂ʼɔ̀2ātʃɔ̂ʔɔ̀n7/8k.o. fruitechɔ̂ʼɔ̀chɔ̂ʼɔ̀kèchɔ̂ʼɔ̀vèchɔ̂ʼɔ̀achɔ̂ʼɔ̀e
achuŋātʃūŋv.n7/8masquerade costume worn by the leaderechuŋ
achûŋátʃûŋadvwellÒ nyì tɛ̂ àchûŋ?Are you well?
achwɔātʃʷɔ̌n7/8plantain-eaterMusophagidaeechwɔchwɔkèchwɔvèchwɔàchwɔè
achyà chɨŋātʃʲàtʃɨ̄ŋn.p7/8name of traditional dance groupechyà chɨŋchyà chɨŋkechyà chɨŋechyà chɨŋachyà chɨŋve
achyà kàsâlàātʃʲàkàsâlàn.p7/8k.o. grassechyà kàsâlàchyà kàsâlàkèchyà kàsalə̀vèchyà kàsâlàachyà kàsalàe
achyàmə̀kə̀sātʃʲàmə̀kə̀sn7/8frogechɔ̀mə̀kə̀schyàmə̀kə̀skechɔ̀mə̀kə̀svechyàmə̀kə̀sachɔ̀mə̀kə̀se
achyâŋàātʃʲâŋàn7/8k.o. grassechɔ̂ŋɔ̀chyâŋàkèchɔ̂ŋɔ̀vèchyâŋàachɔ̂ŋɔ̀e
achyâŋàe ngɔ̀maātʃʲâŋàēŋgɔ̀mān.p7/8banana/plantain stemechɔ̂ŋɔ̀ te ngɔ̀mchyâŋàe ngɔ̀mkechɔ̂ŋɔ̀ te ngɔ̀mvechyâŋàe ngɔ̀machɔ̂ŋɔ̀ te ngɔ̀me
achyâŋàə ŋwàʼlèaātʃʲâŋàə̀ŋwàʔlèàn.p7/8penSyn.elîŋ ə ŋwàʼlèechɔ̂ŋɔ̀ə ŋwàʼlèechyâŋàə ŋwàʼlèkèchɔ̂ŋɔ̀ə ŋwàʼlèvèchyâŋàə ŋwàʼlèachɔ̂ŋɔ̀ə ŋwàʼlèu
achyaʼātʃʲáʔn7/8blockechɔʼchyaʼkechɔʼvechyaʼachɔʼe
achyàʼātʃʲàʔv.n7cavity
achyàʼ e sɔ̀ŋaātʃʲàʔēsɔ̀ŋán.p7/8cavityechyàʼ ə sɔ̀ŋechyàʼ e sɔ̀ŋkechyàʼ ə sɔ̀ŋvechyàʼ e sɔ̀ŋachyàʼ ə sɔ̀ŋu
achyâʼlèātʃʲâʔlèn7mudchyâʼlèkèchyâʼlèa
achyaʼ mchiaātʃʲáʔmtʃīān.p7/8mud brickechɔʼ mchichyaʼ mchikechɔʼ mchivechyaʼ mchiachɔʼ mchie