Browse Mmen


a


andâŋ ə taŋndoma [āndâŋɜ́táŋndʊ́má] (pl. ndwɔ̂ŋə taŋndoma) n 7/8. cocoyam cultivar. syn: nàsûŋə.
andayn₂ [āndāɲ] n 7. better. Ə̀ fusə sê mi kə ndana va əghənə fɨtəyn. It seems to me that no one of them is different. B. ndaynke. C. ndana.
andayn₁ [āndāɲ] a. best.
andə̀ [āndɜ̀] (pl. endə̀) n 7/8. hidden reserve. Ngɛ̂ nyi andə̀ kaske apɨəna. Ngea is a hidden reserve of our compound. B. ndə̀kè. Bpl. ndə̀vè. C. ndə̀a. Cpl. ndə̀e.
andəm [āndɜ́m] (pl. endəm) n 7/8. tongue. B. ndəmke. Bpl. ndəmve. C. ndəma. Cpl. ndəme.
andəm e wùsa [āndɜ́mēwùsā] (pl. endəm e wùse) n 7/8. flame. B. ndəm e wùske. Bpl. ndəm e wùsve. C. ndəm e wùsa. Cpl. ndəm e wùsu.
andəmte [āndɜ́mté] (pl. endəmte) n 7/8. accident. B. ndəmteke. Bpl. ndəmteve. C. ndəmtea. Cpl. ndəmtee.
andə̀mtè [āndɜ̀mtè] n 7. nausea. B. ndə̀mtèkè. C. ndə̀mtèa.
andə̀tè [āndɜ̀tè] (pl. endə̀tè) n 7/8. hidden reserve. B. ndə̀tèkè. Bpl. ndə̀tève. C. ndə̀tèa. Cpl. ndə̀tèe.
andəʼ [āndɜ́ʔ] (pl. mndəʼ) n 7/6a. smoke. B. ndəʼke. Bpl. ndəʼə̀m. C. ndəʼa.
andɛ [āndɛ́] (pl. endɛ) n 7/8. relative. B. ndɛke. Bpl. ndɛve. C. ndɛa. Cpl. ndɛe.
andɛ̂ndɛ̀ [āndɛ᷆ndɛ̀] (pl. endɛ̂ndɛ̀) n 7/8. cocoon. B. ndɛ̂ndɛ̀kè. Bpl. ndɛ̂ndɛ̀ve. C. ndɛ̂ndɛ̀à. Cpl. ndɛ̂ndɛ̀e.
andim [āndím] (pl. endim) n 7/8. bat. B. ndimke. Bpl. ndimve. C. ndima. Cpl. ndime.
andiŋ [āndíŋ] (pl. endiŋ) n 7/8. 1part. 2space. B. ndiŋke. Bpl. ndiŋve. C. ndiŋa. Cpl. ndiŋe.
andiŋandiŋ [ándīŋāndīŋ] a. in parts.
andɨ̂l [āndɨ᷇l] (pl. endɨ̂l) n 7/8. pool. B. ndɨ̂lke. Bpl. ndɨ̂lve. C. ndɨ̂la. Cpl. ndɨ̂le.
andɨ̂l embwɔ̀a [āndɨ᷇lēmbʷɔ̀à] (pl. endɨ̂l embwɔ̀e) n 7/8. fish dam.
andɨm [āndɨ́m] n 7. fright. B. ndɨmke. C. ndɨma.
andɔ̂ŋnè [āndɔ̂ŋnè] (pl. endɔ̂ŋnè) n 7/8. funnel. B. ndɔ̂ŋnèkè. Bpl. ndɔ̂ŋnèvè. C. ndɔ̂ŋnèa. Cpl. ndɔ̂ŋnèe.
andɔyn [āndɔ̄ɲ] n 7. practice of begging. B. ndɔynke. C. ndɔna.
andɔ̀yn [āndɔ̀ɲ] (pl. endɔ̀ŋ) n 7/8. mask.
andùʼə̀ [āndùʔɜ̀] (pl. endùʼə̀) n 7/8. sweet yam. B. ndùʼə̀kè. Bpl. ndùʼə̀vè. C. ndùʼə̀a. Cpl. ndùʼə̀e.
andzaŋ₂ [āndzāŋ] n 7. racket. B. tsaŋke. C. tsaŋa.
andzaŋ₁ [āndzāŋ] n 7. 1riotousness. 2rowdiness. 3disorderliness. B. ndzaŋke. C. ndzaŋa.
andzàyn [āndzàɲ] n 7. mushroom cap.