Browse Mmen


a


anjɔ̀yn [āndʒɔ̀ɲ] n 7. mask made of feathers.
anjwi [āndʒʷí] (pl. enjwi) n 7/8. army ant, soldier ant. B. njwike. Bpl. njwive. C. njwia. Cpl. njwie.
anɔ̂yn [ānɔ̂ɲ] (pl. enwɔ̂yn) n 7/8. 1crowd. syn: ngwèghɔŋ ə wuə. 2swarm. 3flock. B. nɔ̂ynkè. Bpl. nwɔ̂ynvè. C. nɔ̂na. Cpl. nwɔ̂nè.
anyà [áɲì] n 7. 1iron. 2metal.
anyàmnè [āɲâmnè] (pl. enyɔmnè) n 7/8. jackal, wild dog. B. nyàmnèkè. Bpl. nyɔmnèvè. C. nyàmnèa. Cpl. nyɔmnèe.
anyâʼà [āɲâʔà] (pl. enyɔ̂ʼɔ̀) n 7/8. garden egg. B. nyâʼàkè. Bpl. nyɔ̂ʼɔ̀vè. C. nyâʼàa. Cpl. nyɔ̂ʼɔ̀e.
anyə̂nyə̀ [āɲɜ̂ɲɜ̀] (pl. enyə̂nyə̀) n 7/8. marsh. B. nyə̂nyə̀kè. Bpl. nyə̂nyə̀vè. C. nyə̂nyə̀a. Cpl. nyə̂nyə̀e.
anyə̂ʼ [āɲɜ̂ʔ] (pl. enyə̂ʼ) n 7/8. neoplasm. B. nyə̂ʼkè. Bpl. nyə̂ʼvè. C. nyə̂ʼa. Cpl. nyə̂ʼe.
anyì [āɲì] (pl. ghɔnyìə) n 1/2. his/her sibling. Bpl. ghɔnyìghe.
anyî [āɲî] (pl. ghɔnìə) n 1/2. my sibling. Bpl. ghɔnighè.
anyìə ndom vê ndômə̀ [āɲìɜ̀ndʊ̄mvêndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə ndom endômə̀) n 1/2. brother-in-law. Bpl. ghɔnyìə ndom endômə̀ghè.
anyìə nî vè ndômə̀ [āɲíɜ̀nîvèndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə nî ghə ndômə̀) n 1/2. uncle.
anyìə nî vê zhɔyn [āɲìɜ̀nîvêʒɔ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə ni ezənə) n 1/2. aunt. Bpl. ghɔnyìə ni ezəynghe.
anyìə pɛ̂ [āɲìɜ̀pɛ̂] (pl. ghɔnyìə pɛ̂) n 1/2. uncle. Bpl. ghɔnyìə pɛ̂ghè.
anyìə pɛ̂ vê zhɔyn [āɲìɜ̀pɛ̂vêʒɔ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə pɛ ezənə) n 1/2. aunt. Bpl. ghɔnyìə pɛ ezəynghe.
anyìə zhwi vê ndômə̀ [āɲīɜ̀ʒʷīvèndʊ̂mɜ̀] (pl. ghɔnyìə zhwi endômə̀) n 1/2. brother-in-law. Bpl. ghɔnyìə zhwi endômə̀ghe.
anyìə zhwi vê zəyn [āɲīɜ̀ʒʷīvêzɜ̄ɲ] (pl. ghɔnyìə zhwi ezənə) n 1/2. sister-in-law. Bpl. ghɔnyiə zhwi zəynghe.
anyîŋə [āɲîŋɜ̄] (pl. enyîŋə) n 7/8. cattle pen. B. nyîŋəke. Bpl. nyîŋəve. C. nyîŋəa. Cpl. nyîŋəe.
anyîŋsè [āɲîŋsè] (pl. enyîŋsè) n 7/8. shadow. B. nyîŋsèkè. Bpl. nyîŋsèvè. C. nyîŋsèa. Cpl. nyîŋsèe.
anyɔŋɔnyɔŋ [āɲɔ́ŋɔ́ɲɔ́ŋ] (pl. enyɔŋɔnyɔŋ) n 7/8. mosquito. B. nyɔŋɔnyɔŋke. Bpl. nyɔŋɔnyɔŋve. C. nyɔŋɔnyɔŋa. Cpl. nyɔŋɔnyɔŋe.
anyɔ̀s [āɲɔ̀s] (pl. anyɔ̀s) n 7. onion. B. anyɔ̀ske. C. anyɔ̀sa.
aŋɔ̂ŋɔ [āŋɔ̂ŋɔ̌] (pl. eŋɔ̂ŋɔ) n 7/8. crow. B. ŋɔ̂ŋɔke. Bpl. ŋɔ̂ŋɔve. C. ŋɔ̂ŋɔa. Cpl. ŋɔ̂ŋɔe.
apâm [āpâm] (pl. epɨâm) n 7/8. testis. B. pâmkè. Bpl. pɨâmvè. C. pâma. Cpl. pɨâme.
apâŋ₁ [āpâŋ] (pl. epɨâŋ) n 7/8. piece. B. pâŋkè. Bpl. pɨâŋvè. C. pâŋa. Cpl. pɨâŋe.
apâŋ₂ [āpa᷇ŋ] (pl. epɨâŋ) n 7/8. palm nut. B. pâŋke. Bpl. pɨâŋve. C. pâŋa. Cpl. pɨâŋe.