Browse Mmen


a


azuʼ [āzúʔ] (pl. ezuʼ) n 7/8. k.o. yam. B. zuʼke. Bpl. zuʼve. C. zuʼa. Cpl. zuʼe.
azûʼə̀ [āzûʔɜ̀] (pl. ezûʼə̀) n 7/8. 1scent. 2olfactory sensation. 3smell. 4odour. 5aroma. 6fragrance. 7olfactory property. B. zûʼə̀kè. Bpl. zûʼə̀vè. C. zûʼə̀a. Cpl. zûʼə̀e.
azhəm [āʒɜ́m] (pl. ezhəm) n 7/8. 1space. 2distance. B. zhəmke. Bpl. zhəmve. C. zhəma. Cpl. zhəme.
azhi [āʒī] (pl. ezhi) n 7/8. feast. B. zhike. Bpl. zhive. C. zhia. Cpl. zhie.
azho [āʒō] (pl. ezho) n 7/8. island. B. zhoke. Bpl. zhove. C. zhoa. Cpl. zhoe.
azhozho [āʒóʒó] (pl. ezhozho) n 7/8. grass sp..
azhɔs [āʒɔ̄s] n 7. 1hook. 2k.o. charm. B. zhɔske. C. zhɔsa.
azhɔ̂yn₂ [āʒɔ̂ɲ] (pl. ezhɔ̂yn) n 7/8. speargrass. Imperata cylindrica. B. zhɔ̂ynkè. Bpl. zhɔynvè. C. zhɔ̂nà. Cpl. zhɔ̂nè.
azhɔ̂yn₁ [āʒɔ̂ɲ] (pl. ezhɔ̂yn) n 7/8. claw. B. zhɔ̂nkè. Bpl. zhɔ̂ynvè. C. zhɔ̂nà. Cpl. zhɔ̂nè.
azhɔ̂yn a ghoa [āʒɔ̂ɲɜ̄ɣōā] (pl. ezhɔyn ə ghoe) n 7/8. fingernail. B. zhɔ̂yn a ghoke. Bpl. zhɔyn ə ghove. C. zhɔ̂yn a ghoa. Cpl. zhɔyn ə ghou.
azhûŋə [āʒûŋɜ̄] (pl. ezhûŋə) n 7/8. joint. B. zhûŋəke. Bpl. zhuŋə̌ve. C. zhûŋəa. Cpl. zhuŋə̌e.
azhwìsè [āʒʷìsè] (pl. ezhwìsè) n 7/8. breath. B. zhwìsèkè. Bpl. zhwìsève. C. zhwìsèa. Cpl. zhwìsèe.