Browse Mmen


a


afɨ̀m₂ [āfɨ̀m] (pl. efɨ̀m) n 7/8. car. B. fɨ̀mke. Bpl. fɨ̀mve. C. fɨ̀ma. Cpl. fɨ̀me.
afɨ̀m₁ [āfɨ̀m] (pl. efɨ̀m) n 7/8. carpenter bee. Xylocopa sp.. B. fɨ̀mke. Bpl. fɨ̀mve. C. fɨ̀ma. Cpl. fɨ̀me.
afɨ̀m epaŋa [āfɨ̀mépáŋá] (pl. efɨ̀m epaŋe) n 7/8. red carpenter bee. Xylocopa sp.. B. fɨ̀m epaŋke. Bpl. fɨ̀m epaŋve. C. fɨ̀m epaŋa. Cpl. fɨ̀m epaŋu.
aflìyɔ̂ŋ [āflìʲɔ̂ŋ] (pl. eflìyɔ̂ŋ) (< English) n 7/8. aeroplane. B. flìyɔ̂ŋkè. Bpl. fliyɔ̂ŋve. C. flìyɔ̂ŋa. Cpl. fliyɔ̂ŋe.
afof [āfóf] (pl. mfof) n 7/6a. wind. B. fofke. C. fofa.
afòf [āfòf] (pl. efòf) n 7/8. blindness. B. fòfke. Bpl. fòfè. C. fòfa.
afof a tɛa [āfófātɛ́ā] (pl. mfof me tɛ̂m) n 7/6a. storm.
afof ezɨà [āfófēzɨ́à] (pl. mfof mezɨə̀m) n 7/6a. fresh air.
afol [āfʊ́l] (pl. efol) n 7/8. rat. B. folke. Bpl. folve. C. fola. Cpl. fole.
afɔ ndzèa [āfɔ́ndzèà] (pl. efɔ ndzèe) n 7/8. hat.
afɔŋne [āfɔ́ŋné] (pl. efɔŋne) n 7/8. 1valley. ant: etwɔ̂ŋ. 2low land. B. fɔŋneke. Bpl. fɔŋneve. C. fɔŋnea. Cpl. fɔŋnee.
afɔyn [āfɔ́ɲ] (pl. efɔyn) n 7/8. track. B. fɔnke. Bpl. fɔynve. C. fɔna. Cpl. fɔne.
afûʼ [āfûʔ] (pl. mfûʼ) n 7/6a. 1farm. 2garden. B. fûʼkè. C. fûʼa.
afùʼkwul [āfùʔkpūl] n 7. AIDS. syn: sefamə.
aghâ [āɣâ] (pl. ewâ) n 7/8. 1excrement,. 2faeces. B. ghâkè. Bpl. wâvè. C. ghâa. Cpl. wâe.
aghaf [āɣáf] n 7. 1far (not measurable). 2distance.
aghas [āɣás] (pl. ewas) n 7/8. chaff. B. ghaske. C. ghasa.
aghas ə sezɨa [āɣásɜ́sézɨ́á] (pl. ewas ə sezɨe) n 7/8. beeswax, bee-bread. B. ghas ə sezɨke. Bpl. was ə sezɨve. C. ghas ə sezɨa. Cpl. was ə sezɨu.
aghaʼa [āɣáʔá] (pl. ewaʼa) n 7/8. cowrie. B. ghaʼake. Bpl. waʼave. C. ghaʼaa. Cpl. waʼae.
aghəf [āɣɜ́f] (pl. ewəf) n 7/8. bone. B. ghəfke. Bpl. wəfve. C. ghəfa. Cpl. wəfe.
aghəf ambɔ̀a [āɣɜ́fámbɔ̀à] (pl. ewəf embwɔ̀e) n 7/8. fish bone. B. ghəf ambɔ̀kè. Bpl. wəf embɔ̀vè. C. ghəf ambɔ̀a. Cpl. wəf embɔ̀u.
aghəf atua [āɣɜ́fátūā] (pl. ewəf atue(u)) n 7/8. skull. B. ghəf atuke. Bpl. wəf atuve. C. ghəf atua. Cpl. wəf atue.
aghəfaghəf [áɣɜ́fáɣɜ́f] a. bony.
aghə̀ʼ [āɣɜ̀ʔ] n 7. jealousy. B. ghə̀ʼkè. C. ghə̀ʼa.
aghɛ [áɣɛ́] a. empty.