Browse Mmen


a


aghɛ̀tè [āɣɛ̀tè] (pl. eghɛ̀tè) n 7/8. Kikuyu grass. B. ghɛ̀tèkè. Bpl. ghɛ̀tèvè. C. ghɛ̀tèa. Cpl. ghɛ̀tèe.
aghɛwus [āɣɛ᷅wūs] (pl. eghɛwus) n 7/8. grass sp.. B. ghɛwuske. Bpl. ghɛwusve. C. ghɛwusa. Cpl. ghɛ̂wuse.
agho₂ [āɣó] n 7/6. unit of measurement;. Bpl. əgho.
agho₁ [āɣó] (pl. əgho) n 7/6. hand. B. ghoke. C. ghoa.
agho aghàmà [āɣóāɣàmà] fr. var. of awû aghàmà
aghôl₁ [āɣʊ᷇l] (pl. əghôl) n 7/6. foot. B. ghôlke. C. ghôla.
aghôl₂ [āɣʊ᷇l] (pl. əghôl) n 7/6. unit of measurement;.
aghôl endoma [āɣʊ᷇léndʊ̄mā] n 7. footpath.
aghôl ə nyàmà [āɣʊ᷇lɜ́ɲâmà] (pl. əghôl ə nyàmə̀) n 7/6. hoof.
aghòləngɛ [āɣʊ̀lɜ́ŋgɛ̄] (pl. eghòləngwa) n 7/8. vegetable sp.. B. ghòləngɛke. Bpl. ghòləngwave. C. ghòləngɛa. Cpl. ghòləngwae.
aghom [āɣʊ́m] (pl. eghom) n 7/8. hawk. B. ghomke. Bpl. ghomve. C. ghoma. Cpl. ghome.
aghɔ̀f [āɣɔ̀f] (pl. eghɔ̀f) n 7/8. bolt. B. ghɔ̀kè. Bpl. ghɔ̀fvè. C. ghɔ̀fà. Cpl. ghɔ̀fè.
akâkàlà [ākâkàlà] n 7. game. B. kâkàlàkè. C. kâkàlàa.
akan ə wuzhɔna [ākânɜ̄wûʒɔ́ná] (pl. ekwan ə zəyn) n 7/8. barren woman.
akanə [ākánɜ́] (pl. ekanə) n 7/8. tree sp.. B. kanəke. Bpl. kanəve. C. kanəa. Cpl. kanəe.
akaŋ₃ [ākáŋ] (pl. ekwaŋ) n 7/8. measurement of about 20 litres. B. kaŋke. Bpl. kwaŋve. C. kaŋa. Cpl. kwaŋe.
akaŋ₁ [ākāŋ] (pl. ekwaŋ) n 7/8. 1lie. syn: kôghɔ̀ŋ. 2falsehood. B. kaŋke. Bpl. kwaŋve. C. kaŋa. Cpl. kwaŋe.
akaŋ₂ [ākáŋ] (pl. ekwaŋ) n 7/8. 1bowl. 2dish. B. kaŋke. Bpl. kwaŋ. C. kaŋa. Cpl. kwaŋe.
akaŋne eghòma [ākáŋnéēɣòmā] (pl. ekwaŋne ghòme) n 7/8. eggshell. B. kaŋne eghòmke. Bpl. kwaŋne ghòmve. C. kaŋne eghòma. Cpl. kwaŋne ghòmu.
akas [ākás] (pl. ekwas) n 7/8. zinc. B. kaske. Bpl. kwasve. C. kasa. Cpl. kwase.
akaʼ [ākáʔ] (pl. ekwaʼ) n 7/8. bunch. B. kaʼve. Bpl. kwaʼve. C. kaʼa. Cpl. kwaʼe.
akaʼ ə ghòma [ākáʔɜ́ɣòmā] (pl. ekwaʼ ə ghòme) n 7/8. group of eggs. B. kaʼ ə ghòmke. Bpl. kwaʼ ə ghòmve. C. kaʼ ə ghòma. Cpl. kwaʼ ə ghòmu.
akaʼle [ākáʔlé] (pl. ekwaʼle) n 7/8. beetle sp.. B. kaʼleke. Bpl. kwaʼle. C. kaʼlea.
akəm [ākɜ́m] (pl. ekwəm) n 7/8. crab. B. kəmke. Bpl. kwəmve. C. kəma. Cpl. kwəme.
akɛ̀ [ākɛ̀] (pl. ekwà) n 7/8. big basket. B. kɛ̀kè. Bpl. kwàvè. C. kɛ̀a. Cpl. kwàe.