Browse Mmen


a


akɛ̀ afafa [ākɛ̀āfáfá] (pl. ekwà afafe) n 7/8. very big basket used in some initiations. B. kɛ̀ afafke. Bpl. kwà afafve. C. kɛ̀ afafa. Cpl. kwà afafu.
akɛ̂tsòm [ākɛ̂tsòm] (pl. ekwatsòm) n 7/8. baboon. Philiocolobus tholloni. B. kɛ̂tsòmke. Bpl. kwatsòmve. C. kɛ̂tsòma. Cpl. kwatsòme.
akɨ̀lèkàʼ [ākɨ̀lèkàʔ] (pl. ekwùlèkwàʼ) (Pidgin: okrika) n 7/8. 1sweater. 2pullover. B. kɨ̀lèkàʼkè. Bpl. kwùlèkwàʼvè. C. kɨ̀lèkàʼa. Cpl. kwùlèkwàʼe.
akɨm [ákɨ̂m] a. all (for nouns of class 7). cf: -kɨ̂m.
akɨ̂mə̀ [ākɨ̂mɜ̀] (pl. ekɨ̂mə̀) n 7/8. tree sp.. B. kɨ̂mə̀kè. Bpl. kɨ̂mə̀vè. C. kɨ̂mə̀a. Cpl. kɨ̂mə̀e.
akɨ̂mnè [ākɨ᷆mnè] (pl. ekɨ̂mnè) n 7/8. paint. B. kɨ̂mnèkè. Bpl. kɨ̂mnèvè. C. kɨ̂mnèa. Cpl. kɨ̂mnèe.
akɨ̀nyàm [ākɨ̀ɲàm] (pl. ekwɨ̀nyàm) n 7/8. horse. syn: nyàm ə kwaŋ. B. kɨ̀nyàmkè. Bpl. kwɨ̀nyàmvè. C. kɨ̀nyàmà. Cpl. kwɨ̀nyàmè.
akɨ̀nyàm e ndômà [ākɨ̀ɲàmèndʊ̂mà] (pl. ekwɨ̀nyàm e ndômè) n 7/8. stallion. B. kɨ̀nyàm e ndômkè. Bpl. kwɨ̀nyàm e ndômvè. C. kɨ̀nyàm e ndômà. Cpl. kwɨ̀nyàm e ndômù.
akɨ̀nyàm e zəna [ākɨ̀ɲàmèzɜ᷇nā] (pl. ekwɨ̀nyàm e zə̂yn) n 7/8. mare.
akɨŋne [ākɨ́ŋné] (pl. ekɨŋne) n 7/8. 1social group. 2gathering.
ako [ákó] a. raw (for nouns of cl 7). cf: -ko.
akò [ākò] (pl. ekò) n 7/8. snore. B. kòkè. Bpl. kòvè. C. kòa. Cpl. kòe.
akô [āko᷇] (pl. mko) n 7/6a. forest. B. kôke. C. kôa.
akol ə vana [ākʊ̄lɜ̄váná] (pl. ekol ə vayn) n 7/8. baby sling.
akôm [ākôm] (pl. ekôm) n 7/8. log. B. kômke. Bpl. kômve. C. kôma. Cpl. kôme.
akômte [ākômtē] num. be second.
akos₁ [ākós] (pl. ekos) n 7/8. knot. B. koske. Bpl. kosve. C. kosa. Cpl. kose.
akos₂ [ākós] (pl. ekos) n 7/8. extreme anger. B. koske. Bpl. kosve. C. kosa. Cpl. kose.
akòtè [ākòtè] (pl. ekòtè) n 7/8. snore. B. kòtèkè. Bpl. kòtèvè. C. kòtèa. Cpl. kòtè.
akɔ̀lɔ̀ [ākɔ̀lɔ̀] (pl. akɔ̀lɔ̀) (from English: okra) n 7/8. okra. Abelmoschus esculentus. B. kɔ̀lɔ̀kè. Bpl. akɔ̀lɔ̀ve. C. kɔ̀lɔ̀a. Cpl. akɔ̀lɔ̀e.
akɔŋ [ākɔ́ŋ] (pl. ekɔŋ) n 7/8. handle. B. kɔŋke. C. kɔŋa.
akɔ̂s [ākɔ̂s] (pl. ekɔ̂s) n 7/8. slave. B. kɔ̂skè. Bpl. kɔ̂sve. C. kɔ̂sa. Cpl. kɔ̂se.
akɔyn₃ [ākɔ́ɲ] (pl. ekɔyn, tekɔyn) n 7/4∼13. forearm.
akɔyn₁ [ākɔ́ɲ] (pl. tekɔyn) n 7/13. handle. ekɔyn ə tɔyn. bucket handle. B. kɔynke. C. kɔna.
akɔyn₂ [ākɔ̄ɲ] (pl. ekɔyn) n 7/8. 1stupid person, fool. 2idiot. B. kɔynke. C. kɔna.