Parcourir le mmen


a


akɨ̀lèkàʼākɨ̀lèkàʔekwùlèkwàʼn7/81sweater2pulloverkɨ̀lèkàʼkèkwùlèkwàʼvèFrom Pidginokrikakɨ̀lèkàʼakwùlèkwàʼe
akɨmákɨ̂maall (for nouns of class 7)Kwɨl zaŋsə ətəynke akɨ̂m.Chew all the sugar cane.Cf.-kɨ̂m1
akɨ̂mə̀ākɨ̂mə̀ekɨ̂mə̀n7/8tree sp.kɨ̂mə̀kèkɨ̂mə̀vèkɨ̂mə̀akɨ̂mə̀e
akɨ̂mnèākɨ᷆mnèekɨ̂mnèv.n7/8paintDer. of kɨmnekɨ̂mnèkèkɨ̂mnèvèkɨ̂mnèakɨ̂mnèe
akɨ̀nyàmākɨ̀ɲàmekwɨ̀nyàmn7/8horseEquus domesticusSyn.nyàm ə kwaŋkɨ̀nyàmkèkwɨ̀nyàmvèkɨ̀nyàmàkwɨ̀nyàmè
akɨ̀nyàm e ndômàākɨ̀ɲàmèndômàekwɨ̀nyàm e ndômèn.p7/8stallionkɨ̀nyàm e ndômkèkwɨ̀nyàm e ndômvèkɨ̀nyàm e ndômàkwɨ̀nyàm e ndômè
akɨ̀nyàm e zənaākɨ̀ɲàmèzə᷇nāekwɨ̀nyàm e zə̂ynn.p7/8marekɨ̀nyàm e zəynkekwɨ̀nyàm e zə̂ynvekɨ̀nyàm e zənakwɨ̀nyàm e zə̂yn
akɨŋneākɨ́ŋnéekɨŋnev.n7/81social groupSyn.atsɨynte 1atsɨynte 22gathering
akoákóaraw (for nouns of cl 7)È kwɨlə àtâʼ ekoa.He is eating raw snail.Cf.-ko1
akò1ākòekòv.n7/8snoreVar.akòtèDer. of kòkèkòvèkòakòe
akò2ākòn7coastal area
akôāko᷇mkon7/6aforestkôkekômèkôakôm
akolākōlekolv.n7/8beltSyn.fekôDer. of kol2
akol ə vanaākōlə̄vánáekol ə vaynn.p7/8baby sling
akos1ākósekosn7/8knotkoskekosvekosakose
akos2ākósekosn7/8extreme angerkoskekosvekosakose
akòtèākòtèekòtèv.n7/8snoreDer. of kòtèkòtèkèkòtèvèkòtèakòtè
akɔfākɔ̄fekɔfv.n7/8baldDer. of kɔf
akɔ̀lɔ̀ākɔ̀lɔ̀akɔ̀lɔ̀n7/8okraAbelmoschus esculentusSyn.etɨŋəngwàlakɔ̀lɔ̀kèakɔ̀lɔ̀veFrom Englishokrakɔ̀lɔ̀aakɔ̀lɔ̀e
akɔŋākɔ́ŋekɔŋn7/8handle kɔŋkekɔŋvekɔŋakɔŋe
akɔ̂sākɔ̂sekɔ̂sn7/8slavekɔ̂skèkɔ̂svèkɔ̂sàkɔ̂sè
akɔyn1ākɔ́ɲtekɔynn7/13handlekɔynkekɔnyntekɔnakɔyn
akɔyn2ākɔ̄ɲekɔynn7/81stupid personSyn.akyìŋə 3ambɨə̀lèango 12idiotkɔynkekɔynvekɔnakɔne
akɔyn3ākɔ́ɲekɔyn, tekɔynn7/4∼13forearmkɔynke, kɔnekɔynve, kɔyntekɔnakɔyn, kɔne
akɔyn akɔynákɔ̄ɲākɔ̄ɲastupidlyGhɛ ghɛghe əkɨ̂m, ò nə̀ kə akɔyn akɔyn.You do all your things stupidly.