Browse Mmen


a


akɔyn ekoà [ākɔ́ɲēkóà] (pl. tekɔyn te kôte) n 7/13. left hand.
akɔyn ezhia [ākɔ́ɲēʒíá] (pl. tekɔyn te zhiəte) n 7/13. right hand.
akɔynakɔyn [ákɔ̄ɲākɔ̄ɲ] a. stupidly.
akɔ̂ʼlè [ākɔ̂ʔlè] (pl. ekɔ̂ʼlè) n 7/8. stem. B. kɔ̂ʼlèkè. Bpl. kɔ̂ʼlèvè. C. kɔ̂ʼlèa. Cpl. kɔ̂ʼlèe.
akuɔ [ākúɔ̀] (pl. ekuɔ) n 7/8. k.o. cage (like a basket).
akwàkwâ [ākpàkpâ] (pl. ekwàkwâ) n 7/8. duck. B. kwàkwâkè. Bpl. kwàkwavè. C. kwàkwâà. Cpl. kwàkwae.
akwàlà [ākpàlà] (pl. ekwàlà) (< Pidgin: akwara) n 7/8. prostitute. syn: afɨa ekwia.
akwâʼà [ākʷâʔà] (pl. ekwâʼà) n 7/8. lump of clay with grass from a hill. B. kwâʼàkè. Bpl. kwaʼàvè. C. kwâʼà. Cpl. kwaʼàe.
akwə̀ [ākpɜ̀] (pl. ekwə̀) n 7/8. lighter.
akwə̀kaŋ [ākpɜ̀kāŋ] (pl. ekwə̀kaŋ) n 7/8. chalk. B. kwə̀kaŋke. Bpl. kwə̀kaŋve. C. kwə̀kaŋa. Cpl. kwə̀kaŋe.
akwiyne [ākpíɲné] (pl. ekwiyne) n 7/8. 1balance. 2change.
akwɨl [ākʷɨ́l] (pl. ekwɨl) n 7/8. grass sp.. B. kwɨlke. Bpl. kwɨlve. C. kwɨla. Cpl. kwɨle.
akwɨ̀l₁ [ākpɨ̀l] (pl. ekwɨ̀l) n 7/8. African collared dove. B. kwɨ̀lkè. Bpl. kwɨ̀lvè. C. kwɨ̀la. Cpl. kwɨ̀le.
akwɨ̀l₂ [ākpɨ̀l] (pl. ekwɨ̀l) n 7/8. landslide. B. kwɨ̀lkè. Bpl. kwɨ̀lvè. C. kwɨ̀la. Cpl. kwɨ̀le.
akwɨ̂l [ākʷɨ̂l] (pl. ekwɨ̂l) n 7/8. last cup of wine from a jar. B. kwɨ̂lkè. Bpl. kwɨ̂lvè. C. kwɨ̂la. Cpl. kwɨ̂lè.
akwɨ̀l ə ndɛa [ākpɨ̀lɜ́ndɛ̄ā] (pl. ekwɨ̀l ə ndɛe) n 7/8. pigeon. B. kwɨ̀l ə ndɛke. Bpl. kwɨ̀ləndɛve. C. kwɨ̀l ə ndɛa. Cpl. kwɨ̀ləndɛu.
akwu [ākʷú] (pl. ekwu) n 7/8. raffia nut. B. kwuke. Bpl. kwuve. C. kwua. Cpl. kwue.
akwùə [ākpùɜ̀] (pl. ekwùə) n 7/8. mill. B. kwùəkè. C. kwùə̀à.
akwuə wùəa [ākpūɜ̄wúà] (pl. ekwuə ghɨ̀e) n 7/8. dead. B. kwuə wùəkè. Bpl. kwuə ghɨ̀vè. C. kwuə wùəa. Cpl. kwuə ghɨ̀u.
akwûkwùl [ākpûkpùl] (pl. ekwûkwùl) n 7/8. tree sp.. B. kwûkwùlkè. Bpl. kwûkwùlve. C. kwûkwùla. Cpl. kwûkwùle.
akwûm [ākpûm] (pl. mkwûm) n 7/6a. masquerade. B. kwûmke. C. kwûma.
akwùnduŋ [ākpùndūŋ] (pl. ekwùnduŋ) n 7/8. pig. B. kwùnduŋke. Bpl. kwùnduŋve. C. kwùnduŋa. Cpl. kwùnduŋe.
akwùnduŋ e zəna [ākpùndūŋēzɜ᷇nā] (pl. ekwùnduŋ e zêyn) n 7/8. sow (female pig).
akwùnduŋ e ndômà [ākpùndúŋéndʊ̂mà] (pl. ekwùnduŋ e ndômè) n 7/8. boar (male pig). B. kwùnduŋ e ndômkè. Bpl. kwùnduŋ e ndômvè. C. kwùnduŋ e ndômà. Cpl. kwùnduŋ e ndômù.
akwùnduŋ ə mbvɨna [ākpùndúŋɜ́mbvɨ̄nā] (pl. ekwùnduŋ ə mbvɨne) n 7/8. warthog. Bpl. kwùnduŋ ə mbvɨynve. Cpl. kwùnduŋ ə mbvɨnu.