Browse Mmen


a


akwùnduŋ ə tsôà [ākpùndúŋɜ́tsôà] (pl. ekwùnduŋ ə tsôe) n 7/8. hippopotamus. B. akwùnduŋ ə tsôkè. Bpl. kwùnduŋ ə tsôvè. C. kwùnduŋ ə tsôa. Cpl. kwùnduŋ ə tsôu.
akwuŋ [ākʷūŋ] (pl. ekwuŋ) n 7/8. flood. B. kwuŋke. Bpl. kwuŋve. C. kwuŋa. Cpl. kwuŋe.
akwuŋ ə sɔ̀fà [ākʷúŋɜ́sɔ̀fà] (pl. ekwuŋ ə sɔ̀fè) n 7/8. corn cob. B. kwuŋ ə sɔ̀fkè. Bpl. kwuŋ ə sɔ̀fvè. C. kwuŋ ə sɔ̀fà. Cpl. kwuŋ ə sɔ̀fù.
akwûs [ākʷûs] (pl. ekwûs) n 7/8. maggot. B. kwûskè. Bpl. kwûsvè. C. kwûsa. Cpl. kwûsè.
akwùʼ [ākpùʔ] (pl. ekwùʼ) n 7/8. 1deaf. 2mute. B. kwùʼkè. Bpl. kwùʼvè. C. kwùʼa. Cpl. kwùʼè.
akwuʼle [ākʷúʔlé] (pl. ekwuʼle) n 7/8. 1pangolin. 2scaly anteater. B. kwuʼleke. Bpl. kwuʼleve. C. kwuʼlea. Cpl. kwuʼleu.
akyambi [ākʲǎmbī] (pl. ekyambi) n 7/8. tree sp.. B. kyambike. Bpl. kyâmbive. C. kyambia. Cpl. kyâmbie.
akyə̀ [ākʲɜ̀] (pl. ekyə̀) n 7/8. luggage. B. kyə̀kè. Bpl. kyə̀vè. C. kyə̀a. Cpl. kyə̀u.
akyə̂ [ākʲɜ̂] (pl. ekyə̂) n 7/8. tree sp.. B. kyə̂kè. Bpl. kyə̂ve. C. kyə̂a. Cpl. kyə̂e.
akyi₂ [ākʲí] (pl. ekyi) n 7/8. mound. B. kyike. Bpl. kyive. C. kyia. Cpl. kyie.
akyi₁ [ākʲī] n 7. silence. B. kyike. C. kyia.
akyî mɔŋ [ākʲîmɔ̄ŋ] (pl. ekyî mɔŋ) n 7/8. quiet person. syn: amɔŋne ə wuə̀a.
akyîmə̀ [ākʲîmɜ̀] (pl. ekyîmə̀, tekyîmə̀) n 7/8⁓13. shoulder blade. B. kyîmə̀kè. Bpl. kyîmə̀vè, tekyîə̀tè. C. kyîmə̀a. Cpl. kyîmə̀e, tekyîmə̀e.
akyiŋ ə tsɨ̂ma [ākʲíŋɜ̄tsɨ᷇mā] (pl. ekyiŋ ə tsɨ̂me) n 7/8. small of back. B. kyiŋ ə tsɨ̂mke. Bpl. kyiŋ ə tsɨ̂mve. C. kyiŋ ə tsɨ̂ma. Cpl. kyiŋ ə tsɨ̂mu.
akyìŋə [ākʲìŋɜ̄] (pl. ekyìŋə) n 7/8. 1unintelligent person. 2stupid person. B. kyìŋəke. Bpl. kyìŋəve. C. kyìŋəa. Cpl. kyìŋəe.
akyîyn [ākʲîɲ] (pl. ekyîyn) n 7/8. lid. B. kyîynkè. Bpl. kyîynvè. C. kyînà. Cpl. kyînè.
alâŋ₁ [ālâŋ] (pl. elwɔ̂ŋ) n 7/8 7/8. 1command, order. 2law. 3injunction order. B. lâŋkè. Bpl. lwɔ̂ŋvè. C. lâŋà. Cpl. lwɔ̂ŋè.
alâŋ₃ [āla᷇ŋ] (pl. elwɔŋ) n 7/8. cactus without thorns. B. lâŋke. Bpl. lwɔŋve. C. lâŋa. Cpl. lwɔŋe.
alâŋ₂ [āla᷇ŋ] (pl. elwɔŋ) n 7/8. table. B. lâŋke. Bpl. lwɔŋve. C. lâŋa. Cpl. lwɔŋe.
alaŋ ndômà [āla᷇ŋndʊ̂mà] (pl. elwɔŋ) n 7/8. cactus family with thorns.
alâynlàyn [ālâɲlàɲ] (pl. elwɔ̂ynlwɔ̀yn) n 7/8. vegetable sp.. B. lâynlàynkè. Bpl. lwɔ̂ynlwɔ̀ynvè. C. lâynlànà. Cpl. lwɔ̂ynlwɔ̀nè.
alàʼa [ālàʔā] (pl. elàʼa) n 7/8. 1foolish person. 2crazy person. B. làʼake. Bpl. làʼave. C. làʼaa. Cpl. làʼae.
alê₁ [ālê] (pl. elê) n 7/8. 1stopper. 2plug. B. lêkè. Bpl. lêvè. C. lêa. Cpl. lêà.
alê₂ [ālê] (pl. elê) n 7/8. abscess. B. lêkè. Bpl. lêve. C. lêa. Cpl. lêe.
aleshì [ālěʃì] (pl. elwəshì) n 7/8. thread. syn: ambɨə̀yn. B. leshìke. Bpl. lwəshìve. C. leshìa. Cpl. lwəshìe.