Browse Mmen


a


aləyn [ālɜ́ɲ] (pl. elwəyn) n 7/8. fruit sp. from the ginger family. B. ləynke. Bpl. lwəynve. C. ləna. Cpl. lwəyn.
aləʼ [ālɜ́ʔ] n 7. corruption. B. ləʼke. C. ləʼa.
alɛ [ālɛ̄] n 7. person or thing helpless.
alî [ālí] (pl. ͏mlî) n 7/6a. wall. B. lîke. Bpl. lîm. C. lîa.
alîyn [ālîɲ] (pl. elîyn) n 7/8. crest (of bird). B. lîynkè. Bpl. lîynve. C. lîynà. Cpl. lîne.
alɨm [ālɨ́m] n 7. darkness. B. lɨmke. C. lɨma.
alɨ̂m [ālɨ̂m] (pl. mlɨ̂m) n 7/6a. odour, smell.
alɨ̀ŋə̀ [ālɨ̀ŋɜ̀] (pl. elwùŋə̀) n 7/8. fish sp.. B. lɨ̀ŋə̀kè. Bpl. lwùŋə̀vè. C. lɨ̀ŋə̀a. Cpl. lwùŋə̀e.
alɔs [ālɔ́s] (pl. elwɔs) n 7/8. 1young. 2immature. B. lɔske. Bpl. lwɔsve. C. lɔsa. Cpl. lwɔse.
alɔyn [ālɔ́ɲ] (pl. elwɔyn) n 7/8. tree which produces sap and grows round another tree. B. lɔnke. Bpl. lwɔynve. C. lɔna. Cpl. lwɔne.
alù (< verb lù 'to confine') n. ger. confinement of s.o. to their house due to accusations of witchcraft or other bad behaviour.
alyə̂₁ [ālʲɜ̂] (pl. elyə̂) n 7/8. comb (e.g. of rooster). B. lyə̂kè. Bpl. lyəve. C. lyə̂a. Cpl. lyəe.
alyə̂₂ [ālʲɜ̂] (pl. elyə̂) n 7/8. palm tree. syn: kwùŋ. B. lyə̂kè. Bpl. lyəve. C. lyə̂a. Cpl. lyəe.
amapaʼse [āma᷅páʔsé] (pl. emapaʼse) n 7/8. attached house.
ambaŋ [āmbāŋ] n 7. rapacity. Za ghɛ ambaŋa! Stop being rapacious! B. mbaŋke. C. mbaŋa.
ambaŋ echya [āmbāŋētʃʲā] n 7. flat stone round fireplace.
ambaʼa₁ [āmbáʔá] n 7. rattles used by masqueraders. B. mbaʼake. C. mbaʼaa.
ambaʼa₂ [āmbáʔá] n 7. rattle. B. mbaʼake. C. mbaʼaa.
ambə̀ʼle [āmbɜ̀ʔlē] (pl. embə̀ʼle) n 7/8. gutter. B. mbə̀ʼleke. Bpl. mbə̀ʼleve. C. mbə̀ʼlea. Cpl. mbə̀ʼlee.
ambɛ [āmbɛ̄] (pl. embɛ) n 7. trumpet.
ambɨàshɔ [āmbɣàʃɔ̄] (pl. embɨàshɔ) n 7/8. prostitute like.
ambɨàʼà [āmbɣàʔà] (pl. embɨàʼà) n 7/8. 1prize fight. 2contest. B. mbɨàʼàkè. Bpl. mbɨàʼàve. C. mbɨàʼàa. Cpl. mbɨàʼàe.
ambɨə̀yn [āmbɣɜ̀ɲ] (pl. embɨə̀yn) n 7/8. thread. syn: aleshì.
ambɨə̀yn andâmà [āmbɣɜ̀ɲāndâmà] (pl. embɨə̀yn andâmà) n 7/8. hammer.
ambɨ̂mbɨ̀lə [āmbɨ̂mbɨ̀lɜ̄] (pl. embɨ̂mbɨ̀lə) n 7/8. butterfly. B. mbɨ̂mbɨ̀ləke. Bpl. mbɨ̂mbɨ̀ləve. C. mbɨ̂mbɨ̀ləa. Cpl. mbɨ̂mbɨ̀ləe.