Browse Mmen


a


ambɔ̀ [āmbɔ̀] (pl. embwɔ̀) n 7/8. fish. B. mbɔ̀kè. Bpl. mbwɔ̀ve. C. mbɔ̀a. Cpl. mbwɔ̀e.
ambu [āmbū] (pl. embu) n 7/8. pipe. B. mbuke. Bpl. mbuve. C. mbua. Cpl. mbue.
ambuŋəmbuŋə [āmbúŋɜ́mbúŋɜ́] (pl. embuŋəmbuŋə) n 7/8. circle. B. mbuŋəmbuŋəke. Bpl. mbuŋəmbuŋve. C. mbuŋəmbuŋəa. Cpl. mbuŋəmbuŋe.
ambùs [āmbùs] (pl. embùs) n 7/8. fruit sp. from a grass.
ambùsə [āmbùsɜ̄] (pl. embùsə) n 7/8. balsam. B. mbùsəke. Bpl. mbùsəve. C. mbùsəa. Cpl. mbùsəe.
ambùʼə̀₂ [āmbùʔɜ̀] (pl. embùʼə̀) n 7/8. vulture. B. mbùʼə̀ke. Bpl. mbùʼə̀ve. C. mbùʼə̀a. Cpl. mbùʼə̀e.
ambùʼə̀₁ [āmbùʔɜ̀] (pl. embùʼə̀) n 7/8. eagle. B. mbùʼə̀kè. Bpl. mbùʼə̀ve. C. mbùʼə̀a. Cpl. mbùʼə̀e.
ambvɨ̀fle [āmbvɨ̀flē] (ambvɨ̀ple) fr. var. of ambvɨ̀ple
ambvɨ̀ple [āmbvɨ̀plē] (fr. var. ambvɨ̀fle) ambvɨ̀fle
amɨaʼa₁ [āmɣáʔá] (pl. emɨaʼa) n 7/8. beehive made from raffia and vegetable fibre. B. mɨaʼake. Bpl. mɨaʼave. C. mɨaʼaa. Cpl. mɨaʼae.
amɨaʼa₂ [āmɣáʔá] (pl. emɨaʼa) n 7/8. crocodile. B. mɨaʼake. Bpl. mɨaʼave. C. mɨaʼaa. Cpl. mɨaʼae.
amɨâʼà [āmɣâʔà] (pl. temɨâʼà) n 7/13. dew. B. mɨaʼàkè. Bpl. mɨâʼàtè. C. mɨaʼàa. Cpl. mɨâʼàe.
amɨə̂yn [āmɣɜ᷇ɲ] n 7. fishing net (big).
amɨŋse ə wuə̀a [āmɨ́ŋséɜ̄wúɜ̀à] n 7/8. passive person.
amɔŋne ə wuə̀a [āmɔ́ŋnéɜ̄wúɜ̀à] (pl. emɔŋne ə ghɨe(u)) n 7/8. quiet person. syn: akyî mɔŋ.
amùʼse ə vana [āmùʔséɜ̄váná] (pl. emùʼse ə ghɔyn) n 7/8. healthy and fat baby.
anayn [ānáɲ] (pl. enwɔyn) n 7/8. rock. B. naynke. Bpl. nwɔynve. C. nana. Cpl. nwɔne.
anâynè [ānâɲnè] n 7/8. mirror.
anda [āndá] (pl. endwə) n 7/8. 1scar. 2point. B. ndake. Bpl. ndwəve. C. ndaa. Cpl. ndwəe.
anda aghòla [āndááɣʊ̀lā] (pl. endwə əghòle) n 7/8. footprint. B. nda aghòlke. Bpl. ndwə əghòlve. C. nda aghòla. Cpl. ndwə əghòlu.
andàm₂ [āndàm] (pl. endàm) n 7/8. iron. B. ndàmkè. Bpl. ndàmve. C. ndàma. Cpl. ndàme.
andàm₁ [āndàm] (pl. endàm) n 7/8. tree sp.. B. ndàmkè. Bpl. ndàmve. C. ndàma. Cpl. ndàme.
andàŋ [āndàŋ] (pl. endwɔ̀ŋ) n 7/8. debt. B. ndàŋkè. Bpl. ndwɔ̀ŋvè. C. ndàŋa. Cpl. ndwɔ̀ŋe.
andâŋ [āndâŋ] (pl. endwɔ̂ŋ) n 7/8. cocoyam, taro. Colocasia esculenta. B. ndâŋke. Bpl. ndwɔ̂ŋve. C. ndâŋa. Cpl. ndwɔ̂ŋe.
andâŋ ə tàŋə̀lə̀a [āndâŋɜ̄tàŋɜ̀lɜ̀à] (pl. endwɔ̂ŋ ə tàŋə̀lə̀e) n 7/8. cocoyam cultivar. B. ndâŋ ə tàŋə̀lə̀kè. Bpl. ndwɔ̂ŋ ə tàŋə̀lə̀vè. C. ndâŋ ə tàŋə̀lə̀a. Cpl. ndwɔ̂ŋ ə tàŋə̀lə̀u.