Browse Mmen


e


e₂ [ē] pron. he/she.
e₁ [é] pron. it (for nouns of cl. 3, 4, 5). E zâyn? Where is it?
e₃ [é] pron. they (for nouns of cl. 8).
e-- [ē] pfx. noun cl. prefix for nouns of cl. 3, 4, 5, 8.
echi₂ [ētʃí] (pl. əchi) n 5/6. kilogram.
echi₁ [ētʃí] (pl. əchi) n 5/6. stone (small). B. chize. Bpl. chighe. C. chie. Cpl. chiə.
echî [ētʃî] (pl. techî) n 5/13. cry. B. chîze. Bpl. chîte. C. chîe.
echi andâm [ētʃíánda᷅m] (pl. əchi andamə) n 5/6. anvil.
echie koe [ētʃíékóē] (pl. əchi ekoə) n 5/6. tenacious person.
echîe kwue [ētʃîēkʷūē] (pl. techîe tekwute) n 5/13. funeral. B. chîe kwuze. Bpl. chîe tekwute. C. chîe kwuee.
echie kwuəe [ētʃíkpúɜ́é] (pl. əchikwuə) n 5/6. grinding stone. B. chie kwuze. Bpl. chie kwuəghe. C. chie kwuəe. Cpl. chie kwuə.
echie wus [ētʃíēwu᷅s] (pl. techi te wùste) n 5/13. 1fireplace. 2potter's kiln.
echiə saʼe [ētʃíɜ́sāʔē] (pl. əchiəsaʼaə) n 5/6. witness box, dock.
echinəkwiyn n. underneath the bed.
echise [ētʃísê] n 5. arrangement. B. chisêzè. C. chisêe.
echo [ētʃʊ́] (pl. əcho) n 5/6. 1mouth. 2opening. B. choze. Bpl. cho. C. choe.
echo atue [ētʃʊ́ātūē] (pl. techo tə atute) n 5/13. forehead.
echo efɨàe [ētʃʊ́ēfɣàè] (pl. techo tefɨàte) n 3/13. entrance. B. cho efɨàvè. Bpl. cho tefɨàtè. C. cho efɨàe.
echo eghɔ̂ŋ [ētʃʊ́ēɣɔ᷅ŋ] (pl. əcho əghɔ̂ŋɔ) n 5/6. head of arrow.
echo etəm [ētʃʊ́ētɜ́m] n 5. gastritis.
echo fenɨŋ [ētʃʊ́fēnɨ᷅ŋ] (pl. əcho mnɨŋə) n 5/6. beak, bill.
echôndɛe [ētʃʊ᷇ndɛ̄ē] (pl. əchôndɛə) n 3/6. doorway. B. chôndɛve. Bpl. chôndɛghe. C. chôndɛe.
echɔʼ [ētʃɔ́ʔ] (pl. techɔʼ) n 5/13. partridge. B. chɔʼze. Bpl. chɔʼte. C. chɔʼee.
echɔʼɔ̀ afɨayn [ētʃɔ́ʔɔ̀āfɣáɲ] n 5. fresh cowpea leaves.
echya₂ [ētʃʲá] (pl. techya) n 5/13. fish sp.. B. chyaze. Bpl. chate. C. chyae.