Browse Mmen


f


falà [fálà] (pl. sefalà) (from English) n 1/10. Father.
famə [fāmɜ́] num. eight.
faŋko [fáŋkó] (pl. sefaŋko) n 1/10. giant.
fasfe [fásfé] poss. our (excl.) (for nouns of cl. 19).
fàyn [fàɲ] dem. here.
fâyn [fâɲ] qw. where (for nouns of cl. 19). Kyə̂ fə fɔ̀ynfe fâyn? Where is the Fon's chair?
faynfe [fáɲfé] poss. your (pl) (for nouns of cl. 19).
fe-₂ [] pfx. noun cl. prefix for nouns of cl. 19.
fe₁ [] pron. it (for nouns of cl. 19). Fe fâyn? Where is it?
fèchaʼ [fètʃāʔ] (pl. m̀chaʼ) n 19/6a. bicycle. B. chaʼfe. Bpl. chaʼmè. Cpl. chaʼəm.
fechaʼ fə aghofe [fētʃāʔfɜāɣōfē] (pl. mchaʼ mə aghom) n 19/6a. ring.
fechaʼ fə ambɔ̀fè [fētʃāʔfɜ̄āmbɔ̀fè] (pl. mchaʼ mə ambɔ̀m) n 19/6a. fishhook.
fèchə [fètʃɜ̄] (pl. m̀chə) n 19/6a. bow. B. chəfe. Bpl. chəmè. Cpl. chəm.
fechichi fe ghòlfe [fētʃítʃífēɣʊ́lfé] (pl. mchichi me gholə̂m) n 19/6a. hail.
fechilə̂ [fētʃílɜ̂] (pl. mchilə) n 19/6a. pebble. B. chilə̂fè. Bpl. chilə̂mè. Cpl. chilə̂m.
fèchìnàtu [fètʃìnàtū] (pl. m̀chìnàtu) n 19/6a. grass sp.. B. chìnàtufe. Bpl. chìnàtumè. Cpl. chìnàtum.
fèchiŋəlâʼ [fètʃíŋɜ́lâʔ] (pl. m̀chiŋəlâʼ) n 19/6a. insect sp.. B. chiŋəlâʼfè.
fecho [fētʃʊ́] (pl. mcho) n 19/6a. inlet. B. chofe. Bpl. chomè. Cpl. chom.
fèchyâʼ [fètʃâʔ] (pl. m̀chyâʼ) n 19/6a. basket with cover.
fee [fé:] ideo. sound made by blowing a flute.
fefəʼəfəʼ [fēfɜ́ʔɜ́fɜ́ʔ] (pl. m̀fəʼəfəʼ) n 19/6a. a kind of tuber producing plant (edible). B. fəʼəfəʼfe. Bpl. fəʼəfəʼmè. Cpl. fəʼəfəʼəm.
fefiəfe [fēfíɜ́fé] a. rotten (for nouns of cl. 19).
fefɨâm [fēfɣâm] (pl. mfɨâm) n 19/6a. tree sp.. B. fɨâmfe. Bpl. fɨâmè. Cpl. fɨâməm.
feghâm [fēɣâm] (pl. mghâm) n 19/6a. mat used by sorcerers. B. ghâmfè. Bpl. ghâmè. Cpl. ghâmə̀m.
feghâŋ₁ [fēɣâŋ] (pl. mghâŋ) n 19/6a. 1tendon. 2cell, vein, sinew. B. feghâŋ. Bpl. ghâŋəm.