Browse Mmen


f


fekaʼ fə pîəfè [fēkâʔfɜ̄pîɜ̀fè] (pl. mkaʼ mə pîəm) n 19/6a. avocado tree.
fèkè [fèkè] qw. what (for nouns of cl. 19).
fekɨ̀ [fēkɨ̀] n 19. rat sp.. B. kɨ̀fè.
fekɨm [fékɨ̂m] a. all (for nouns of class 19).
fekɨ̂m [fēkɨ̂m] (pl. mkɨ̂m) n 19/6a. tree sp.. B. kɨ̂mfè. Bpl. kɨ̂mè. Cpl. kɨ̂mə̀m.
fekô [fēkô] (pl. mkô) n 19/6a. belt. B. kôfè. Bpl. kômè. Cpl. kôm.
fèkòmtè [fèkòmtè] (pl. m̀kòmtè) n 19/6a. woodpecker. B. kòmtèfè. Bpl. kòmtèmè. Cpl. kòmtèm.
fèkoynə̂ [fèkóɲnɜ̂] (pl. mkoynə̂) n 19/6a. fish sp.. B. koynə̂fè. Bpl. koynə̂mè. Cpl. koynə̂m.
fekɔ fə aghofe [fēkɔ́fáɣōfē] (pl. mkɔ ma ghôm) n 19/6a. knuckle.
fekɔlɔ [fēkɔ́lɔ́] (pl. mkɔlɔ) n 19/6a. 1feeble person. 2 B. kɔlɔfe. Bpl. kɔlɔm.
fekɔŋ [fēkɔ́ŋ] (pl. mkɔŋ) n 19/6a. handle. B. kɔŋfe. Bpl. kɔŋmè. Cpl. kɔŋəm.
fekɔ̂ŋ [fēkɔ̂ŋ] (pl. mkɔ̂ŋ) n 19/6a. small chunks of meat. B. kɔ̂ŋfè. Bpl. kɔ̂ŋmè. Cpl. kɔ̂ŋə̀m.
fekɔŋɔ nə̀kɔŋ [fēkɔ̂ŋɔ̀nɜ̀kɔ̄ŋ] (pl. mkɔŋɔ nə̀kɔŋ) n 19/6a. mushroom sp..
fèkɔʼ [fèkɔ̄ʔ] (pl. m̀kɔʼ) n 19/6a. hump, hunchback (of cow). B. kɔʼfe. Bpl. kɔʼmè. Cpl. kɔʼəm.
fèkɔʼ ə sesɔf [fèkɔ́ʔɜ́sésɔ̀f] (pl. m̀kɔʼ ə sesɔf) n 19/6a. bean cultivar.
fèkwa [fèkpā] n 19. disease.
fekwə̂sə̀ [fēkʷɜ̂sɜ'] (pl. mkwə̂s) n 19/6a. 1pimple. 2pustule. B. kwə̂sfè. Bpl. kwə̂sə̀m.
fèkwɨləkwɨlə [fèkpɨ́lɜ́kpɨ́lɜ́] (pl. m̀kwɨləkwɨlə) n 19/6a. k.o. food.
fekwû [fēkpû] (pl. mkwû) n 19/6a. animal sp.. B. kwûfè. Bpl. kwûmè. Cpl. kwûm.
fèkwu èkɔyn [fèkpūèkɔ̄ɲ] (pl. m̀kwu èkɔyn) n 19/6a. fish sp..
fekwû fə lɨ̀fè [fēkpûfɜ̄lɨ̀fè] (pl. mkwû mə lɨ̀m) n 19/6a. grass sp.. B. kwû fə lɨ̀fè. Bpl. kwû mə lɨ̀mè. Cpl. kwû mə lɨ̀m.
fekwùə [fēkʷùɜ̀] (pl. mkwùə) n 19/6a. weakling. B. kwùəfè. Bpl. kwuə̀mè. Cpl. kwuə̀m.
fèkwùnəndzɔ̂ŋndzɔŋ [fèkʷùnɜndzɔ̂ŋndzɔŋ] (pl. mkwùnəndzɔ̂ŋndzɔŋ) n 19/6a. somersault. B. kwùnəndzɔ̂ŋndzɔŋfe.
fèkwùnəzhûzhù [fèkʷùnɜ́ʒûʒù] (pl. m̀kwù nə zhùzhù) n 19/6a. lizard. B. kwùnəzhûzhùfe. Bpl. kwù nə zhùzhùmè. Cpl. kwù nə zhùzhùm.
fèkwùpàŋ [fèkʷùpàŋ] (pl. m̀kwùpàŋ) n 19/6a. animal sp.. B. kwùpàŋfe. Bpl. kwùpàŋmè. Cpl. kwùpàŋə̀m.