Browse Mmen


f


fekyə̂ [fēkʲɜ̂] (pl. mkyə̂) n 19/6a. 1chair. 2stool. B. kyə̂fè. Bpl. kyə̂m.
fekyə̂ fe fɔ̀ynfè [fēkʲɜ̂fēfɔ̀ɲfè] (pl. mkyə̂ me fɔ̀ynm̀) n 19/6a. throne.
fekyə̂ fə ndàŋfè [fēkʲɜ̂fɜ̄ndàŋfè] (pl. mkyə̂ mə ndàŋə̀m) n 19/6a. recliner.
fèkyì [fèkʲì] (pl. m̀kyì) n 19/6a. mouse sp.. B. kyìfe. Bpl. kyìmè. Cpl. kyìm.
fèlàm [fèlàm], [fèlàm] (pl. m̀làm) n 19/6a. 1fishing net. 2hunting net. B. làmffè. Bpl. làməm.
fèlamas fe ngwaŋafe [fèlámâsfēŋgʷáŋáfé] (pl. m̀lamas mè ngwaŋə̂m) n 19/6a. lemon.
fèlamas fe njwiəfe [fèlàmâsfēndʒʷíɜ́fé] (pl. m̀lamas mə enjwîəm) n 19/6a. grapefruit.
fèlamas fe tɔfəfe [fèlámâsfētɔ́fɜ́fé] (pl. m̀lamas mè tɔfə̂m) n 19/6a. orange.
fèlèsà [fèlèsà] (pl. mlèsà) n 19/6a. razor blade. B. lèsàfe. Bpl. lèsàmè. Cpl. lèsàm.
felə [fēlɜ́] (pl. mlə) n 19/6a. ant sp.. B. ləfe. Bpl. ləmè. Cpl. ləm.
felî₁ [fēlî] (pl. mlî) n 19/6a. firefly. B. lîfe. Bpl. lîmè. Cpl. lîm.
fèlim [fèlîm] (pl. m̀lîm) n 19/6a. kite. B. lîmfe. Bpl. lîmè. Cpl. lîməm.
felîŋ [fēlîŋ] (pl. mlîŋ) (felî) n 19/6a. star. B. lîŋfè. Bpl. lîŋmè. Cpl. lîŋə̀m.
fèlòmə̂ [fèlòmɜ̂] (pl. m̀lòmə̂) n 19/6a. caterpillar sp.. B. lòmə̂fè. Bpl. lòmə̂mè. Cpl. lòmə̂m.
fèmaŋngɔ̀lɔ̀ [fèmáŋŋgɔ̀lɔ̀] (pl. m̀maŋngɔ̀lɔ̀) (from English: mango) n 19/6a. mango. B. maŋngɔ̀lɔ̀fè. Bpl. maŋngɔ̀lɔ̀mè. Cpl. maŋngɔ̀lɔ̀m.
fèmapaʼse [fèma᷅paʔsé] (pl. m̀mapaʼse) n 19/6a. attached house.
fèmbambà [fèmbámbá] (pl. m̀mbambà) n 19/6a. guava. Bpl. mbambàmè. Cpl. mbambàm.
fembaŋ fə aghofe [fēmbaŋfɜaɣofe] (pl. mmbaŋ mə aghom) (fepaŋ fə aghofe) n 19/6a. finger.
fembaŋ fə agholfe [fēmbáŋfɜ́áɣʊ̀lfē] (pl. mmbaŋ mə agholəm) n 19/6a. toe.
fembɛ [fēmbɛ́] (pl. mbɛ) n 19/6a. tree sp.. B. mbɛfe. Bpl. mbɛmè. Cpl. mbɛm.
fèmbɛ̂ [fèmbɛ̂] (pl. m̀mbɛ̂) n 19/6a. insect, general term.
fembɨâm [fēmbɣa᷇m] (pl. mbɨâm) n 19/6a. grass sp. used for thatching. B. mbɨâmfe. Bpl. mbɨâmè. Cpl. mbɨâməm.
Fèmbɨə̂yn [fèmbɣɜ̂ɲ] (pl. m̀mbɨə̂yn) p.n. traditional funeral dance for women only.
fembɨŋ [fēmbɨ̄ŋ] (pl. mmbɨŋ) n 19/6a. lump. B. mbɨŋfe. Bpl. mbɨŋmè. Cpl. mbɨŋəm.