Browse Mmen


f


fembɨ̂ŋtè [fēmbɨ᷆ŋtè] (pl. mmbɨ̂ŋtè) n 19/6a. lump (small). B. mbɨ̂ŋtèfè. Bpl. mbɨ̂ŋtə̀mè. Cpl. mbɨ̂ŋtə̀m.
fembu₁ [fēmbú] (pl. mmbu) n 19/6a. 1bile. 2gall. B. mbufe. Bpl. mbum.
fembu₂ [fēmbú] (pl. mmbu) n 19/6a. gall bladder. B. mbufe. Bpl. mbumè. Cpl. mbum.
fembuʼ [fēmbúʔ] (pl. mmbuʼ) n 19/6a. muscle. B. mbuʼfe. Bpl. mbuʼmè. Cpl. mbuʼəm.
fembuʼ fə afɨəynfe [fēmbúʔfɜ̄āfɣɜ́ɲfé] (pl. mbuʼ mə efɨənəm) n 19/6a. calf of leg.
fembvɨm [fēmbvɨ́m] (pl. mmbvɨm) n 19/6a. sun fly. B. mbvɨmfe. Bpl. mbvɨmè. Cpl. mbvɨməm.
fembvɨm fə sekoynfe [fēmbvɨ́mfɜ̄sēkōɲfē] (pl. mmbvɨm mə sekonəm) n 19/6a. bird sp..
fèmɛngâyn [fèmɛ́ŋgâɲ] (pl. m̀mɛngâyn) n 19/6a. riddle. B. mɛngâynfè. Bpl. mɛngâynmè. Cpl. mɛngânə̀m.
femo fə apiəfe [fēmôfɜ́ápíɜ̄fē] n 19. semen.
fèmûʼ [fēmûʔ] (pl. m̀mûʼ) n 19/6a. snake sp.. B. mûʼfe. Cpl. mûʼəm.
fendaŋ [fēndáŋ] (pl. mndaŋ) n 19/6a. summit, highest point. B. ndaŋfe. Bpl. ndaŋmè. Cpl. ndaŋəm.
fendê [fēndê] (pl. mndê) n 19/6a. clay bowl. B. ndêfe. Bpl. ndêmè. Cpl. ndêm.
fèndinətsô [fèndínɜ́tsô] n 19. a species of weed used as vegetable.
fendîŋ [fēndîŋ] (pl. mndîŋ) n 19/6a. peanut cultivar. B. ndîŋfe. Bpl. ndîŋəmè. Cpl. ndîŋəm.
fendîŋə [fēndîŋɜ̀] (pl. mndîŋə) n 19/6a. space. Bpl. ndîŋə̀mè. Cpl. ndîŋə̀m.
fendom [fēdóm] (pl. mndom) n 19/6a. word used to appreciate.
fendom fə tsɔŋfe [fēndómfɜ̄tsɔ̄ŋfē] (pl. mndom mə tsɔŋə̀m) n 19/6a. musical instrument.
fendɔŋ [fēndɔ̄ŋ] (pl. mndɔŋ) n 19/6a. whistle. B. ndɔŋfe. Bpl. ndɔŋə̀mè. Cpl. ndɔŋə̀m.
fèndɔŋɔmbo [fèndɔ́ŋɔ́mbō] (pl. m̀ndɔŋɔmbo) n 19/6a. tree sp.. Bpl. ndɔŋɔmbômè. Cpl. ndɔŋɔmbôm.
fendzalə [fēndzálɜ́] (pl. mndzalə) n 19/6a. one who does not respect norms.
fèndzâŋ [fèndzâŋ] n 19. game played by throwing seeds into carved hole on a wooden tray.
fèndzâŋne [fèndzâŋné] (pl. m̀ndzâŋne) n 19/6a. bird sp.. B. ndzâŋnefe. Bpl. ndzâŋnemè. Cpl. ndzâŋnem.
fèndzɨ̀ [fēndzɨ̀] (pl. m̀ndzɨ̀) n 19/6a. termite hill. B. ndzɨ̀fè.
fendzuŋ [fēndzúŋ] (pl. mndzuŋ) n 19/6a. tree sp.. B. ndzuŋfe. Bpl. ndzuŋmè. Cpl. ndzuŋəm.
fenê [fēnê] (pl. mnê) n 19/6a. abnormal pussy growth. B. nêfe. Bpl. nêmè. Cpl. nêm.