Browse Mmen


f


fèngâmsè [fèŋgâmsè] (pl. m̀gâmsè) n 19/6a. fruit sp.. B. ngâmsèfè. Bpl. gâmsèmè. Cpl. gâmsèm.
fengaŋ fə mbû zhwife [fēŋgáŋfɜ́mbu᷆ʒʷīfē] (pl. mgaŋ mə mbû zhwisɛ) n 19/6a. bridge of nose.
fèngə̂s [fèŋgɜ̂s] (pl. m̀gə̂s) n 19/6a. limping person.
fèngə̂ʼ [fèŋgɜ̂ʔ] (pl. m̀ngə̂ʼ) n 19/6a. grub sp..
fèngɔ [fèŋgɔ̄] (pl. m̀ngɔ) n 19/6a. sickle. Bpl. ngɔ̂mè. Cpl. ngɔ̂m.
fèngɔ̀ [fèŋgɔ̀] (pl. m̀ngɔ̀) n 19/6a. squirrel. B. ngɔ̀fè. Bpl. ngɔ̀mè. Cpl. ngɔ̀m.
fèngɔ̀ʼ ə̀ mɛ̂mɛ̀ [fèŋgɔ̀ʔɜ̀mɛ̂mɛ̀] (pl. m̀ngɔ̀ʼ ə̀ mɛ̂mɛ̀) n 19/6a. he-goat, billy goat.
fengwaŋ [fēŋgʷáŋ] (pl. mngwaŋ) n 19/6a. salt. B. ngwaŋfe. Bpl. ngwaŋmè. Cpl. ngwaŋəm.
fèngyi [fèŋgʲī] (pl. mngyi) n 19/6a. magi cube. B. ngyife.
fengyìm [fēŋgʲìm] (pl. mngyìm) n 19/6a. small gong. Bpl. ngyìme. Cpl. ngyìməm.
fenɨ̂ŋ [fēnɨ᷇ŋ] (pl. mnɨ̂ŋ) n 19/6a. bird. B. nɨ̂ŋfe. Bpl. nɨŋmè. Cpl. nɨŋəm.
fenɨ̂ŋ fə kwefe [fēnɨ᷇ŋfɜ́kʷe᷇fé] (pl. mnɨ̂ŋ mə kwem) n 19/6a. doubled spurred francolin. B. nɨ̂ŋ fə kwefe. Bpl. nɨ̂ŋ mə kwemè. Cpl. nɨ̂ŋ mə kwem.
fenɨŋ fə mbɔ̀ŋfè [fēnɨ᷇ŋfɜ́mbɔ̀ŋfè] (pl. mnɨn mə mbɔ̀ŋə̀m) n 19/6a. cattle egret. B. nɨŋ fə mbɔ̀ŋfè. Bpl. nɨnməmbɔ̀ŋmè. Cpl. nɨn mə mbɔ̀ŋə̀m.
fenɨ̂ŋ fe chofe [fēnɨ᷇ŋfétʃʊ̄fē] (pl. mnɨ̂ŋmêchom) n 19/6a. parrot. B. nɨŋfechofe. Bpl. nɨŋmêchomè. Cpl. nɨŋmêchom.
fenjaŋ fə kwefe [fēndʒa᷇ŋfɜ́kʷe᷇fé] (pl. mnjaŋ mə kwem) n 19/6a. grass sp.. B. njaŋ fə kwefe. Bpl. njaŋ mə kwemè. Cpl. njaŋ mə kwem.
fènjìtɔʼ [fèndʒìtɔ̄ʔ] (pl. m̀njìtɔʼ) n 19/6a. tree sp.. B. njìtɔʼfe. Bpl. njìtɔʼmè. Cpl. njìtɔʼəm.
fènjwìnjya [fèndʒʷìndʒʲa᷅] (pl. m̀njwìnjya) n 19/6a. one who express extreme anger. Bpl. njwìnjyâmè. Cpl. njwìnjyâm.
fènjyà va ewìyn [fèndʒʲàvāéwìɲ] n 19. skinny person.
fenyaʼ₁ [fēɲáʔ] (pl. mnyaʼ) n 19/6a. prophecy. B. nyaʼfe. Bpl. nyaʼmè. Cpl. nyaʼəm.
fenyaʼ₂ [fēɲáʔ] (pl. mnyaʼ) n 19/6a. fruit sp.. B. nyaʼfe. Bpl. nyaʼmè. Cpl. nyaʼəm.
fenyə̀tə̀ [fēɲɜ̀tɜ̀] (pl. mnyə̀tə̀) n 19/6a. pot of clay (very small). B. nyə̀tə̀fè. Bpl. nyə̀tə̀mè. Cpl. nyə̀tə̀m.
fenyi₂ [fēɲí] (pl. mnyi) n 19/6a. tuber producing plant (edible). B. nyife. Bpl. nyimè. Cpl. nyim.
fenyi₁ [fēɲí] (pl. mnyi) n 19/6a. knife. B. nyife. Bpl. nyimè. Cpl. nyim.
fenyi fe ghɔ̀ŋfe [fēɲíféɣɔ̀ŋfé] (pl. mnyi me ghɔ̀ŋəm) n 19/6a. sword.
fenyì fe shife [fēɲìféʃīfē] (pl. mnyi me sîm) n 19/6a. pupil (of eye).