Browse Mmen


f


fèpâmne [fèpâmné] (pl. m̀pâmne) n 19/6a. swallow. Bpl. pâmnêmè. Cpl. pâmnêm.
fèpàŋ [fèpàŋ] n 19. bean cultivar.
fepaŋ fə aghofe [fēpáŋfɜ́áɣōfē] fembaŋ fə aghofe
fepaŋ fə agholfe [fēpáŋfɜ́áɣʊ̀lfē] (pl. mpaŋ mə agholəm) n 19/6a. toe.
Fèpâŋàndɔ̂ŋ [fèpâŋàndɔ̂ŋ] (pl. m̀pâŋàndɔ̂ŋ) p.n. masquerade for children. Bpl. pâŋàndɔ̂ŋmè. Cpl. pâŋàndɔ̂ŋə̀m.
fepâpàʼà [fēpâpàʔà] (pl. mpâpàʼà) n 19/6a. disease. Bpl. pâpàʼàmè. Cpl. pâpàʼàm.
fepâʼà fə ngɛ̀fe [fēpâpàʔàfɜ̄ŋgɛ̀fē] (pl. mpâʼà mə̂ ngɛ̀m) n 19/6a. ceiling above the bed.
fèpàʼpèle [fèpàʔpèlē] (pl. m̀pàʼpèle) n 19/6a. animal sp..
fèpɛ̀ puʼə̀kò [fèpɛ̀pūʔɜ̀kò] (pl. m̀pɛ̀ puʼə̀kò) n 19/6a. animal sp..
fèpɛ̂gho [fèpɛ̂ɣō] (pl. m̀pɛ̂gho) n 19/6a. flea. Bpl. pɛ̂ghômè. Cpl. pɛ̂ghôm.
fèpfɨ̀afɨə̀s [fèpfɨ̀àfɨ̀ɜ̀s] (pl. m̀pfɨ̀afɨə̀s) n 19/6a. insect sp..
fepfɨm [fēpfɨ́m] (pl. mpfɨm) n 19/6a. python. B. pfɨmfe. Bpl. pfɨmè. Cpl. pfɨməm.
fepfɨ̂m fe tuə ndefe [fēpfɨ̂mfētūɜ̀ndēfē] (pl. mpfɨ̂m mə etuə ndɛm) n 19/6a. beam, rafter.
fèpfɨ̀mə nyì [fèpfɨ̀mɜ̄ɲì] (pl. m̀pfɨ̀mə nyì) n 19/6a. fly sp..
fèpfɨ̀nə̀fè [fèpfɨ̀nɜ̀fè] (pl. m̀pfɨ̀nə̀fè) n 19/6a. animal sp.. Bpl. pfɨ̀nə̀fèmè. Cpl. pfɨ̀nə̀fèm.
fepfɨyn fə achɔ̀ʼɔ̀fè [fēpfɨ́ɲfɜ́átʃɔ̀ʔɔ̀fè] (pl. mpfɨyn mə achɔ̀ʼɔ̀m) n 19/6a. plant of the ginger family.
fepfɨynfachɔ̀ʼɔ̀fè [fēpfɨ́ɲfátʃɔ̀ʔɔ̀fè] (pl. mpfɨynmachɔ̂ʼəm) n 19/6a. k.o. perennial plant of the ginger family. B. pfɨynfachɔ̂ʼɔ̀fe. Bpl. pfɨynmachɔ̂ʼmè. Cpl. pfɨynmachɔ̂ʼəm.
fepiŋ [fēpíŋ] (pl. mpiŋ) n 19/6a. k.o. container made of calabash. syn: apɨ̀lə. B. piŋfe. Bpl. piŋmè. Cpl. piŋəm.
fepɨâʼà [fēpɣâʔà] (pl. mpɨaʼà) n 19/6a. piece. B. pɨâʼàfè. Bpl. pɨaʼàmè. Cpl. pɨaʼàm.
fèpɔŋɔnjo [fèpɔ́ŋɔ́ndʒó] (pl. mpɔŋɔnjo) n 19/6a. bird sp.. B. pɔŋɔnjofe. Bpl. pɔŋɔnjomè. Cpl. pɔŋɔnjom.
fepɔ̂pɔ̀ʼɔ̀ [fēpɔ̂pɔ̀ʔɔ̀] (pl. mpɔ̂pɔ̂ʼɔ̀) n 19/6a. small hole on the ground dug by water droplets. B. pɔ̂pɔ̀ʼɔ̀fe. Bpl. pɔ̂pɔ̂ʼɔ̀mè. Cpl. pɔ̂pɔ̂ʼɔ̀m.
fèpɔ̀ʼɔ̀ kayn [fèpɔ̀ʔɔ̀káɲ] (pl. m̀pɔ̀ʼɔ̀ kayn) n 19/6a. metal particle.
fepupuʼ fə engɔ̀mfe [fēpúpúʔfɜ̄ēŋgɔ̀mfē] (pl. mpupuʼ mə engɔ̀mə̂m) n 19/6a. flower part of plantain.
fepuʼ [fēpúʔ] (pl. mpuʼ) n 19/6a. k.o. monkey. B. puʼfe. Bpl. puʼmè. Cpl. puʼəm.
fèpùʼ [fèpùʔ] (pl. mpùʼ) n 19/6a. chisel. B. pùʼfè. Bpl. pùʼəm.