Browse Mmen


f


feshimə̀ [fēʃimɜ̀] (pl. mshîmə̀) n 19/6a. piece. B. shimə̀fè.
fèshîne [fèʃîne] (pl. m̀shîne) n 19/6a. k.o. worm. B. shînefe. Bpl. shînêmè. Cpl. shînêm.
fèshìsaŋ [fèʃìsáŋ] (pl. m̀shisaŋ) n 19/6a. grass sp.. B. shìsaŋfe. Bpl. shisaŋmè. Cpl. shisaŋəm.
feshishi [fēʃiʃi] (pl. mshishi) n 19/6a. k.o. beetle. B. shishife. Bpl. shishîmè. Cpl. shishîm.
feshishi fe wùsfe [fēʃíʃífēwùsfē] (pl. mshishi me wùsəm) n 19/6a. spark.
feshɨ̀ŋə̀ [fēʃɨ̀ŋɜ̀] (pl. mshɨ̀ŋə̀) n 19/6a. jewelry. B. shɨ̀ŋə̀fe. Bpl. shɨ̀ŋə̀mè. Cpl. shɨ̀ŋə̀m.
feshɔ [fēʃɔ́] (pl. mshɔ) n 19/6a. tree sp.. B. shɔfe. Bpl. shɔmè. Cpl. shɔm.
feshɔʼ [fēʃɔ́ʔ] (pl. mshɔʼ) n 19/6a. container type. B. shɔʼfe. Bpl. shɔʼmè. Cpl. shɔʼəm.
feshum [fēʃúm] (pl. mshum) n 19/6a. famine. B. shumfe. Bpl. shumè. Cpl. shuməm.
feshûŋ [fēʃûŋ] (pl. mshûŋ) n 19/6a. elephant grass stalk. B. shûŋfe. Bpl. shûŋmè. Cpl. shûŋə̀m.
fetam [fētám] (pl. mtam) n 19/6a. fruit. B. tamfe. Bpl. tamè. Cpl. taməm.
fetam fe shyàʼfè [fētámféʃʲàʔfè] (pl. mtam me shyàʼàm) n 19/6a. voice box, larynx, Adam's apple.
fètàmuʼ [fètàmūʔ] (pl. m̀tàmuʼ) n 19/6a. cat. B. tàmuʼfe. Bpl. tàmuʼmè. Cpl. tàmuʼəm.
fètàmuʼ fə mbvɨynfe [fètàmūʔfɜ́mbvɨ̄ɲfē] (pl. m̀tàmuʼ mə mbvɨynə̀m) n 19/6a. wild cat.
fètaŋchikyi [fètáŋtʃíkʲí] (pl. m̀taŋchikyi) n 19/6a. men's costume. B. taŋchikyife. Bpl. taŋchikyimè. Cpl. taŋchikyim.
fètaŋə̀tèghɨm [fètāŋɜ̀tèɣɨ̄m] (pl. m̀taŋə̀tèghɨm) n 19/6a. bird sp.. B. taŋə̀tèghɨmfe. Bpl. taŋə̀tèghɨmè. Cpl. taŋə̀tèghɨməm.
fètə̂chwì [fètɜ̂tʃʷì] n 19. noon.
fetəm [fētɜ́m] (pl. mtəm) n 19/6a. calabash with hole on the neck. B. təmfe. Bpl. təmè. Cpl. təmə̀m.
fetəyn₂ [fètɜ̄ɲ] prep. inside.
fetəyn₁ [fètɜ̄ɲ] prep. between.
fètəyn [fètɜ̄ɲ] (pl. m̀tə̂yn) n 19/6a. middle. ant: etipì. Bpl. təynmè. Cpl. təynm.
fètəyn fə aghofe [fètɜ̄ɲfɜ̄āɣōfē] (pl. m̀təyn mə ghôm) n 19/6a. palm.
fètəyn fə aghòlfe [fètɜ̄ɲfɜ̄āɣʊ̀lfē] (pl. m̀təyn mə ghòləm) n 19/6a. sole.
fetəynfetəyn [fètɜ̄ɲfètɜ̄ɲ] prep. in-between.
fètɛ [fètɛ̄] (pl. m̀tɛ) n 19/6a. fish sp..