Browse Mmen


m


m-₂ [] pfx. noun cl. prefix for nouns of cl. 6a.
m₁ [m] pron. I.
m̀₂ [] pron. it, them (for nouns of cl. 6a). M̀ màyn? Where is it? B. məynme. C. məynm.
m̀₁ [] adv. yes.
màlàwâ [màlàwâ] (pl. semàlàwâ) n 9/10. k.o. wasp. Bpl. màlàwâse.
malə̂ [málɜ̂] (pl. semalə) n 9/10. marriage. Bpl. maləse.
mangyi [màŋgʲī] n 9/10. unit of measurement.
màngyi [màŋgʲī] (pl. semàngyi) n 9/10. maggi cube. Bpl. mangyise.
mànyì [màɲì] (pl. semànyì) n 1/10. mother of twins.
masəm [mâsɜ̀m] poss. our (excl.) (for nouns of cl. 6a). B. mâsmè.
mâyn [mâɲ] qw. where (for nouns of cl. 6a). Ngwɨl mə̂ èpàŋâm mâyn? Where is the palm oil?
maynm [mâɲm] poss. your (pl) (for nouns of cl. 6a). B. maynme.
mbam [mbám] (pl. sembam) n 9/10. black mamba. Bpl. mbamse.
mbàŋ [mbàŋ] (pl. sembàŋ) n 9/10. 1walking stick. 2cane. Bpl. mbàŋsè.
mbàŋ angyə̀s [mbàŋaŋgʲɜ̀s] (pl. sembàŋ sə angyə̀sè) n 9/10. Horn of Salvation. Bpl. mbàŋ sə angyə̀sè.
mbàŋəmkaŋ [mbàŋɜ́mkáŋ] (pl. sembàŋ sə mkaŋse) n 9/10. tree sp.. Bpl. mbàŋ sə mkaŋse.
mbas va [mbásvá] adv. be scarce.
mbas! [mbás] adv. quickly!.
mbasmbas! [mbásmbás] adv. quickly!.
mbayn [mbāɲ] (pl. sembayn) n 9/10. nail. Bpl. mbaynse.
mbàyn [mbàɲ] (pl. sembàyn) n 9/10. fence. Bpl. mbàynse.
mbàʼ₂ [mbàʔ] n 9. k.o. charm.
mbàʼ₁ [mbàʔ] (pl. sembàʼ) n 9/10. cloud. Bpl. mbàʼse.
mbɛ̂ [mbɛ̂] excl. eh.
mbɛkɔ̀ŋ [mbɛ̄kɔ̀ŋ] (pl. sembɛkɔ̀ŋ) n 9/10. name of masquerade. Bpl. mbɛkɔ̀ŋse.