Browse Mmen


o


òòinterjyes (disrespectful)
oʼòoóʔòòideosound made to show a sudden remembranceÈ pfɨ̀ŋə fê mi ə chìə fɨə pə̂ nə oʼòo kəpî è tàyn mɨâʼsè àfɨa.He suddenly saw me and uttered the sound as if he remembered something.