akwùnduŋ ə tsôà [ākpùndúŋɜ́tsôà] (pl. ekwùnduŋ ə tsôe) n 7/8. hippopotamus. B. akwùnduŋ ə tsôkè. Bpl. kwùnduŋ ə tsôvè. C. kwùnduŋ ə tsôa. Cpl. kwùnduŋ ə tsôu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *