Browse English


(
*
[
1
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
ɨ
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

y


yamku2únyamsynbusadioscorea alata5.2Food
yammerwõsge3òvyammer, snivel, whimper for a long timeBiigã zĩime ka, a wõsgda. The child sits here and snivels for a long time.
yamsbusanyamssynku25.2Foodbusriúnyams5.2Food
yarnlaongo1áo-ònyarn, thread, cotton-threadsyngĩsgagĩsgaĩ̀-ánthread (of cotton), yarnsynlaongo1gaargaá-ánthread for sewing, yarnrĩng gaarg n kõ-m tɩ m sẽ m fuugu.
yaw (upper)gẽkaè-ánendpoint of upper yaw2.1Body
yawnyaamde1á-èvto yawnGõeem n tar-a t'a yaamdedẽ.He is sleepy and yawns.
yawningyɛɛ1ɛ̀advlargely open, widely open, gaping, yawning (often insulting)Zĩi woto noor yɛɛ tɩ rẽ me la bõe?Sitting like that yawning, what's that?
yaws (infectious diseasegẽganyaws (infectious disease2.3.2Disease
yearyʋʋmdeʋ̀-ényearFo tara yʋʋm a wãna?How many years do you have? What is your age?
year before lastyʋʋm-bɩtẽexpr.The year before last , two years ago
yearsyʋʋma2ʋ̀-án.plyears
yeastrabɩlleá-ényeastbɩlleɩ́nyeastRãamã nan ka lob bɩll ye (rabɩlle).rã-bɩlleá-ɩ́-ényeast
yellkɛlengaɛ̀-é-àncry, scream, yell, yelp, ululation, shriekM ka wʋmda kɛleng ye.antlaadosynkũnkũmayãbre2woose3ó-èvyell, yelp, scream, shout, to cry out, cry aloudBiigã woosdame.The child is screaming.synkaase1 1kũnkũmancry, scream, yell, yelpsynkɛlengayãbre2tãse 1àvto shout, yell, scream, shout atDa tãs biigã ye.Don't scream at the child.
yell outhable 1vyell out, howl, screamA habenda woto.He is yelling like that.
yellingkũm-kũmiù-únshouting, yelling, lamentationspagã wʋma biigã kũm-kũm n yik n buk-a t'a sĩndi.tãsga 1ányelling, shouting, screaming
yellowkõodre3ò-éadjyellowYaa kõod wa rõodo.It is yellow like dawadawa flour.8.1Colourrõodo 3ò-ónyellowsynkõaada8.1Colour
yellow feverkõodre2nyellow fever2.3.2Disease
yellow-billed fruit-pigeonlʋre1ʋ̀-éunspec. var.lɩʋʋrenyellow-billed fruit-pigeon, a bush-doveteron waalia1.6.1.2Bird
yelpkɛlengaɛ̀-é-àncry, scream, yell, yelp, ululation, shriekM ka wʋmda kɛleng ye.antlaadosynkũnkũmayãbre2kũnkũmancry, scream, yell, yelpsynkɛlengayãbre2
yessɩda3 2ɩ̀-áinterjyesõhõò-óinterjyessynn-yen-yẽeinterjyesn-yeǹ-éinterjyessynõhõ
yes (answer to a greeting)naa1áinterjyes, answer of a male to a greeting«Ne y tʋʋmde». «Naa.»«Good work.» (greeting). «Thank you.» (answer)synnaaba3
yes, chief
yesterdayzaamẽà-ényesterdayMam waa zaamẽ. Zaamẽ b waa ka.I came yesterday. They came here yesterday.
yetyaoole3àoauxhowever, even so, yetA yaool n ka mi maam ye.However he didn't know me.synyaale2La baoosgoconjyet, however, neverthelessbaa a yembr ka be sẽn ya-a kãseng n yɩɩd a Zã ye. La baoosgo, sẽn yaa-a yao-zʋʋg Wẽnnaam soolmẽ wã, yaa kãseng n yɩɩd a Zã.None is greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than hebaoosgo2á-óadvhowever, even so, yet, in spite ofBaoosg fãa, fo ka tar bʋʋm ye.In spite of that you are not right.
yieldwomb zeongoó éo-ònyield, output, efficiencysynsẽn paamewome2óvyield, produce fruitTɩɩgã womda sõama.The tree is producing a lot of fruits.paoongo1 2à-óngain, profit, yield, successKʋɩlg paoong yaa yẽbg paoongo, yẽbg paoong yaa kʋɩlg paoongo.What the river has earned benefits the crocodile, what the crocodile has earned benefits the river. (Proverb: what one gains inevitably benefits the other. What one gains, he shares with the other.)sẽn paameexpr.yieldsynpaoongo1 1womb zeongo
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >