Search results for "जउँर"

Comments (0)

 

जउँर (२ ३ ४) / जौंरी ( ) ना. डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; हथक; राइस; उगहैन)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

उगहैन (१ २) / उबहन ( ) ना. डोरी; इनारबाट पानी भर्नुको लागि प्रयोग गर्ने डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; जउँर; हथक; राइस)
Comments (0)

 

राइस (२ ४) / रास () / रसरी ( ) ना. गोरु गाडा जोत्ने बेलामा गोरुको घाँटीमा बाँधिएको लामो डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; जउँर; हथक; उगहैन) (sem. dom. 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

हयौ () / रसरी () ना. डोरी (syn: घुरी; डोइर; जउँर; हथक; राइस; उगहैन) (sem. dom. 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन)
Comments (0)