Search results for "जकिया--"

जकिया-- (१ २) / कोचनु ( ) / जाक-- () क्रि. जाक्नु (sem. dom. 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु)
Comments (0)