Search results for "जखने तखने"

जखने तखने (१ ३) / जखैन तखैन () / जखुनिए-तखिनिए () क्रि.वि. जुनै पनि बेला; जहिले तहिले (sem. dom. 8.4.6.6.4 - हर समय, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क)
Comments (0)