Search results for "जखनेभी"

जखनेभी (१ २ ३) / जखुनभी () / जखुन्‍ते () / जखुनियी () क्रि.वि. जति बेला (sem. dom. 9.6.1.8 - समानता)
Comments (0)