Search results for "पहरा दिनु (हेर्नु"

बिलार (१ ३ ४) / भौसा () ना. भाले बिरालो (cf: बिलरी; cf: बिल्‍ली) (sem. dom. 6.3.1.6 - बिरालो)
Comments (0)

 

बिलाप (१ २ ३ ४) / कननाइ () ना. विलाप (sem. dom. 3.4.2.1 - दु:खी)
Comments (0)

 

बिलाइ (१ २ ३ ४) ना. बिरालो (cf: बिलरा) (sem. dom. 6.3.1.6 - बिरालो)
Comments (0)

 

बिलाइती (१ २ ३ ४) ना. पर्रा; सानो जातिको केरा (sem. dom. 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
Comments (0)

 

बिललुगंगाराम () ना. विल गङ्गा राम (sem. dom. 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
Comments (0)

 

बिला-- (१ २ ३ ४) क्रि. विलीन हुनु; बिलाउनु (sem. dom. 1.4.1 - मृत चीजहरू, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 7.9.3 - बिगार्नु)
Comments (0)

 

बिलरा () / अड़वा बिलै () ना. भाले बिरालो (cf: बिलाइ)
Comments (0)

 

बिलरी (१ २ ३) / बिलाइ () ना. पोथी बिरालो (syn: बिल्‍ली; cf: बिलार)
Comments (0)

 

बिलटौवा (१ २) / बिलटुवा ( ) वि. सम्पाति विहीन; कङ्गाल (sem. dom. 3.5.5 - मूर्ख बोली)
Comments (0)

 

बिलकुल (१ २ ३ ४) क्रि.वि. बिलकुल (sem. dom. 9.4.4.6.3 - बोध हुनु, थाहा हुनु) बिलकुल
Comments (0)

 

बिल (१ २ ३ ४) / बिली () ना. विल; दुलो; टिकट (syn: बिन; डोंगडोंग; भुङुर; बिङ; भुङरा) (sem. dom. 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने, 6.8.6 - पैसा, 9.7.3 - चीजको नाउँ)
Comments (0)

 

बिर्‌धी (१ २ ३ ४) ना. बृद्धि (sem. dom. 8.1.2.4 - गुणन, 6.3 - पशु पालन, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि)
Comments (0)

 

बिर्‌ज पितामह/ बुढबा बाबा () / बुढाबाबा () ना. सबैभन्दा ठूलो पिता; पुर्खा (sem. dom. 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै)
Comments (0)

 

बिरोधिया (१ २ ३ ४) वि. विरोधी (sem. dom. 4.8.2.9 - शत्रु)
Comments (0)

 

बिरोधी (१ २ ३ ४) वि. विरोधी (sem. dom. 3.4.2.3 - रीस, 4.2.6.1n - खेल)
Comments (0)

 

बिरोध (१ २ ३ ४) ना. विरोध; विरुद्ध (sem. dom. 3.2.5.4.1 - असहमत, 4.8.2.4 - हमलादेखि बचाउनु, 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 6.9.2 - परिश्रम, 4.2.6.1n - खेल, 4.8.1.1 - रोक्‌, 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु)
Comments (0)

 

बिरो (२ ३) / बिररोइया () ना. हावाको भुमरी; गोलो भएर घुमाउने हावा (syn: बिरुवार; बिहरौन) (sem. dom. 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.1.3.5 - आँधी-बेह्री)
Comments (0)

 

बिरैन्‍च () / बिरन्‍च ( ) / बिरेन्‍च () ना. बेन्च (sem. dom. 3.6.2 - विद्यालय)
Comments (0)

 

बिरुवार () / बिररोइया () ना. गोलो भएर घुमाउने हावा (syn: बिरो; बिहरौन) (sem. dom. 1.1.3.5 - आँधी-बेह्री)
Comments (0)

 

बिरितचितर (१ २ ३) ना. वृतचित्र (sem. dom. 3.5.9.4 - चलचित्र)
Comments (0)

 

बिरिया () / अदौरी,मुठिया () ना. सागपातको मस्यौरा
Comments (0)

 

बिरुद्ध (१ ३ ४) / बिरुध () ना. विरुद्ध (sem. dom. 4.2.6.1n - खेल)
Comments (0)

 

बिरिज (१ २) / बिज ( ) ना. वीर्य (sem. dom. 2.1.8.3 - पुरुषका अङ्गहरू, 2.1.2 - जीउ (हात, खुट्टा र टाउको बाहेक))
Comments (0)

 

बिरिछ (१ २ ३ ४) ना. रूख; बिरुवा (cf: गाछ) (sem. dom. 1.5.1 - रूख, 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु)
Comments (0)

 

बिराम (१ २) / दोसरेकोइ () / बिरान ( ) वि. बिरानो
Comments (0)