Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...
 

Tharu - Nepali


गँउत (१ ३ ४) / गोतनी () ना. गौँत (sem. dom. 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
गगन (१ २ ३ ४) ना. आकाश (cf: मेघ) (sem. dom. 7.2.4.4 - नक्षत्रमा यात्रा गर्नु, 1.1 - आकाश)
गगनमन्डल (१ २ ४) / तारामन्‍डल () ना. तारा मण्डल (sem. dom. 1.1.1.2 - तारा)
गगरी (३ ४) ना. गाग्रो (cf: घैला)
गङाजल (१ २ ३ ४) ना. गङ्गाको पानी (गङ्गा जल) (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा)
गचाइ-गजाइ (१ २) / गचाक-गचाक ( ) क्रि.वि. छेदनको अवस्था (sem. dom. 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द))
गच्छदार (१ २ ३ ४) ना. गच्छदार; गहदार (गाउँको मुखिया) (sem. dom. 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
गछ (१ २) / तावन () ना. जरिवाना
गछकट्टा (१ २ ३ ४) ना. रूख काट्ने व्यक्ति (sem. dom. 6.6.3.1 - काठ काट्‌नु)
गज (१ २ ३ ४) ना. नापको एकाइ; नाप्दा खेरिको लम्बाइ
गजना (१ २) ना. दही जमाउने माटोको भाँडो (syn: कोहिया; कन्‍तरी; करही; मटकुरी) ना. गाली
गँजपिया (१ २ ३) / गँजहेरी () वि. गँजडी (sem. dom. 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 4.3.4.1 - खराब गर्नु)
गजबज (१ २ ३ ४) क्रि.वि. छताछुल्‍ल
गजर (१ २) / टुसा () ना. उम्रिन लागेको अवस्था (syn: अँखुवा; औंकरा)
गजर-गजर (१ २ ३ ४) / गतर-गतर () चुप लागेर सुनि बस्‍ने (syn: कन्‍सो) (sem. dom. 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द)) ना. एउटै कुरा बोली रहने
गजरा (१ २ ४) / गोभहा ( ) ना. गाजर; टुसा; गाभा (sem. dom. 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
गजल (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. गजल (sem. dom. 3.5.4.4 - कविता)
गँजा (१ २ ३) / गाँजा () ना. गाँजा (sem. dom. 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू, 5.2.5 - अम्‍मल, मादक, 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु, 9.3.1 - अक्षांस, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम)
गंजागोल (१ २) ना. गोलमाल (syn: गोलमाल; गन्‍डागोल) (sem. dom. 4.8.2.6 - कोलाहल)
गजार (१ २ ३ ४) ना. बाझो मारेको; खेतलाई दोस्रो चोटि जोतेको अवस्था (sem. dom. 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन, 6.2.2 - जमिनको तयारी)
गटा (२ ३) / गट्‍टा () / गाटा () ना. गेडी; नाडी (sem. dom. 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी)
गटा () / जलना () / जनी () ना. नारी (sem. dom. 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी)
गठन (१ २ ३ ४) ना. गठन (sem. dom. 4.6.6.5 - राजनीतिक दल)
गड़-- (१ ४) / हला-- () क्रि. गाड्नु (syn: गार--) (sem. dom. 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु)
गड़गडिया () ना. ओरालो (syn: ढरका) (sem. dom. 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो)