Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...
 

Tharu - Nepali


ढकढक (१ २ ३ ४) / ढबढब () अनु. ढक ढक (sem. dom. 6.5.2.4 - ढोका)
ढकना (१ २ ३ ४) ना. माटोबाट बनेको सानो भाँडो (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा) ना. दोस्रो बिहे गर्दा समुदायलाई खुवाउने भोज
ढकनी (१ २ ३ ४) ना. ढकनी (sem. dom. 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू)
ढकिया (२ ४) / ढाकी () / छैटी ( ) / बिसढकिया () ना. ढाकी; ढक्‍की; निगुरो; निग्रो (cf: दौरा) (sem. dom. 6.2.1.3 - सब्‍जी उमार्नु, 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु, 9.5.1.4 - ढङ्ग, 6.3.6.1 - कुखुरा, 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु)
ढकियासाग (१ ३ ४) / ढेकिया () / नन्तुसिया () ना. निगुरो (sem. dom. 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री)
ढङ (१ २ ३ ४) / लुइर () ना. सीप; तरिका (syn: छन; लुर) (sem. dom. 3.3.1 - निर्णय, योजना, 6.1.2 - तरिका, 6.6.4 - सीप, कला)
ढङगर (१ २ ३ ४) / लुरगर ( ) वि. सिपालु; जान्‍ने (syn: लुरगर; काजु) (sem. dom. 4.3.1 - असल, 9.4.2.1 - सक्‍नु)
ढंङरङ (१ २ ३ ४) ना. ढङ्गरङ्ग (sem. dom. 4.3.8 - व्‍यवहार परिवर्तन)
ढङ्‍का (१ २ ३) / ढेङ्‌का () वि. अग्लो (syn: नम्‍हर; नाम; उचा; उचाका; ढाङ; टोङटोङ; चोङचोङ) (sem. dom. 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू)
ढचा (१ २ ३ ४) ना. ढाँचा (sem. dom. 8.3.1.8 - नमूना)
ढढाइठाइ (१ २ ३) / ढाँएढाँए () अनु. ड्याम्म आवाज (sem. dom. 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द))
ढनढन (२ ३ ४) / ढिनढिन ( ) अनु. मेघ गर्जन आवाज; घण्टीको आवाज; भाँडो जुधेको आवाज (cf: गुरगुर) (sem. dom. 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌, 2.3.2.2 - आवाज, 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
ढबकल () ना. ढोका बन्द भएको
ढरका (२ ४) / ढरखा () / ढरकैया () / ढरकाव () ना. ओरालो (syn: गड़गडिया) (sem. dom. 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो, 8.5.2.5 - तल, 8.5.2.4 - माथि)
ढला (१ २ ३ ४) / ढाला () ना. छाला (sem. dom. 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु)
ढलाइ (१ २ ३ ४) / ढलैया () ना. ढलान (sem. dom. 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण)
ढलैया (१ ३ ४) ना. ढलान (sem. dom. 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु)
ढल्‍ला (१ २ ३ ४) ना. बोक्रा (sem. dom. 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
ढ़ल्ला () ना. बोक्रा (sem. dom. 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू)
ढवक () / ढबकल () वि. उस्तै (syn: वोहिनङ; वैहनङ; वहैना; वहने; लखा; तैहनंगे; ओहिनङ; ओहिने-ओहिने; ओहिरेङ-ओहिरेङ; ओइसने-ओइसने) (sem. dom. 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु)
ढह-- (१ २ ३ ४) / भरक-- () क्रि. सखाप हुनु; भत्किनु (syn: उजर--; बिगर--; बग्‍द--; भङठ--) (sem. dom. 4.3.4.6.1 - बिग्रनु, 7.2.2.5.1 - झर्नु)
ढाँइ (२ ३) / ढाइ () / ढाँय () अनु. ठूलो आवाज; पड्केको आवाज (sem. dom. 2.3.2.2 - आवाज)
ढाइढाइना. हावा बग्ने क्रिया
ढाकन-- () / सगैया भोज ( ) क्रि. पुन:‌ विवाहमा भोजको आयोजना गर्नु (sem. dom. 2.6.1 - विवाह)
ढाङ (१ २ ३) / देङ () वि. अग्लो (syn: नम्‍हर; नाम; उचा; उचाका; ढङ्‍का; टोङटोङ; चोङचोङ) (sem. dom. 7.1.1 - उभिनु)