Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...
 

Tharu - Nepali


तकथा (१ २ ३ ४) / पटही () ना. कम चौडा भएको पटाहा (syn: पटही) (sem. dom. 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू)
तकदिर (१ २ ३ ४) ना. तकदिर; भाग्य (sem. dom. 9.5.3 - कर्मसम्‍बन्‍धि कुराहरू, 4.4.5 - मौका)
तकमा (२ ३ ४) / तगमा () ना. तक्मा (syn: पदक) (sem. dom. 4.8.3.2 - विजय)
तकलिफ (२ ३ ४) / तकलिप () वि. दिक्दार; गाह्रो (syn: भिर; कठिन; कठिनाइ) (sem. dom. 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता)
तक्‍था (२ ३) / तक्‍ता () / पटहा () / हेङ्ग () ना. पटरी; पटाहा; चौडा पटाहा (syn: पटहा) (sem. dom. 6.6.3.2 - काठ, 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू)
तखनी (१ २ ३ ४) / तखुनी () क्रि.वि. उहिले (sem. dom. 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय)
तखने (१ २ ३) / तखने () / तखुइन () क्रि.वि. त्यति वेला (sem. dom. 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच)
तखुन्ते (१ २ ४) / तखैन्‍ते () / तखने ( ) क्रि.वि. त्यति वेला (sem. dom. 8.4.5.2.3 - मा)
तखैन () / तखुइन () क्रि.वि. त्यति खेर (sem. dom. 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु)
तखैनते (२ ३) / तखुनिए () क्रि.वि. त्यति वेला (sem. dom. 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय)
तखैनिए (२ ३) क्रि.वि. त्यति वेला (sem. dom. 9.6.1.5 - तर)
तखैन्ये (२ ३) / तखुन्तरे () क्रि.वि. त्यति वेला (sem. dom. 8.4.5.2.2 - उही समयमा)
तगड़ा () / बैकार () वि. मजवुत
तगारी (१ २) / ठैंची () / तबा ( ) ना. कराही (sem. dom. 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु)
तगारो (२ ३) / बधा () ना. अवरोध; रोकावट (sem. dom. 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु)
तङ () / मुह दुखादेल () वि. दिक्‍क
तड़तड़िया () / तड़तड़ाएल () वि. वैशलु
तड़फड़ (१ ४) ना. हतार (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; हतार-पतार; धतपत; अउताएल; आतुर; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत)
तत्काले (१ २ ४) / अभी () / तुरन्‍ते () / तुरनतरे () क्रि.वि. तुरुन्तै (sem. dom. 9.2.5.2 - उपवाक्‍य संयोजकहरू)
तत्‍व (१ २ ३ ४) ना. तत्व
तत्‍व ग्‍यान (२ ३ ४) ना. तत्त्व ज्ञान (sem. dom. 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र)
तथापी (१ २ ३) / तैयो () संयो. तापनि (syn: तैयो) (sem. dom. 9.6.1.5 - तर)
तन () ना. ध्‍यान (syn: घियान; तपसिया; धियान; ध्यान; रिन्‍ता)
तन-- () क्रि. शरीर रन्किनु
तनकाउ () वि. कम