Tharu - Nepali Dictionaryअइ (१ २ ३) / ओइ () / अय () वि.वो. ओइ; सम्बोधन गर्ने शब्द (sem. dom. 3.5.1.4.1 - बोलाउनु)
अइठलाहा () / एठल () / इतराल () / अँइठल () वि. अटेरी; अतिथि सत्कार गर्न नसक्नु (syn: अटेरी; अटरयाँ; अगराही; हेमतिया; हेलुवा) (sem. dom. 4.2.1.4.2 - अतिथि सत्‍कार देखाउनु)
अइया! (१ २ ४) वि.वो. ऐया!; चोट लागेको अवस्थामा भनिने सब्द (syn: ; अंह्) (sem. dom. 4.4.2.6 - दु:ख बेहोर्नु)
अउताएल () वि. हतार (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; हतार-पतार; धतपत; तड़फड़; आतुर; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत)
अए-- () क्रि. बटार्नु
अंक (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. अङ्‍क; सङ्‍ख्यात्मक सङ्‍केत (sem. dom. 8.1.1.7 - अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध, 8.1.2 - गणना, 8.1 - परिमाण, 8.1.1 - अङ्क)
अकचुखै () क्रि.वि. अचानक; अपर्झट (syn: अनचक्‍ते; अपरझट; अकस्मात) (sem. dom. 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै)
अकड़ () ना. जिद्दी (syn: जिद; अड़ी; एकजिदहा; थुथुर; गलथोथैन; जिदयाठ; जिधियाह; जिद्‍दी; हठी; हेमतिया)
अकड़ल () / अखड़ () / बाझे () / बाँठ () ना. तयारी नभएको खेत
अकबक (१ २ ४) / अकनबक () क्रि.वि. अकमक्‍क; ट्वाल्‍ल (syn: अकमक) (sem. dom. 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू)
अकबार () ना. दुई हातले भेट्ने मोटाई
अकमक (१ २ ३ ४) क्रि.वि. अकमक्‍क; अकमक; दोधारमा परेको अवस्था (syn: अकबक) (sem. dom. 3.4.2.1.7 - धक्‍का)
अकमक-- (१ २ ३) / अकबक-- () क्रि. अक्‍क न बक्‍क हुनु (sem. dom. 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको)
अकमक्‍क (१ २ ३ ४) क्रि.वि. छक्‍क; जिल्‍ल (syn: छक्‍क; दङ; जिल्‍ल; अजगुत; अतरज; अनहेर; अचम; छकित)
अकल-झुकल (१ २ ३) / आकल-झुकल () क्रि.वि. कहिलेकहीँ (syn: कहियो काल; बिरले-बिरले; कहियो-कहियो; कहियो)
अकलगुम (१ ३) / अकिलगुम () वि. बुद्धि हराउनु
अकलङ़क (१ ३) वि. दोष; आरोप
अकलमन्द (१ २ ४) / अकिलगर () वि. बुद्धिमान
अकसर (१ २ ३ ४) वि. प्रायः
अकसरुवा () / अगसरुवा () वि. एकलै
अकसा () / तितकुठा () / आकस () / अकसाइत () वि. टर्रो (syn: रुखर; टाङ्गा; तमटम; बोदसरहा) (sem. dom. 4.3.1.2.1 - स्‍तरदेखि मुनि)
अकस्मात (१ २ ४) / अखचुखै () / अनपतेर () क्रि.वि. अकस्मात्‌; अचानक (syn: अनचक्‍ते; अकचुखै; अपरझट) (sem. dom. 4.4.5 - मौका)
अकाङछा (नेपाली आगन्तुक शब्द) / अकन्सा () ना. आकाङ्‍क्षा (syn: इछा) (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प)
अकाट्‌य (नेपाली आगन्तुक शब्द) वि. अकाट्‍य (sem. dom. 3.2.5.7 - कट्टर आस्था)
अकार (२ ३ ४) / आकार () ना. आकार; बनौट (sem. dom. 8.3.1.8 - नमूना)