Tharu - Nepali Dictionary() / नत () संयो. अथवा; वा (syn: वा; अथबा; ओरे; यानेकी; आर) (sem. dom. 9.2.5 - संयोजक)
() / इस () / इह () वि.वो. ई!; दुखाइको अबाज (syn: अंह्; अइया!) (sem. dom. 9.2.9.3 - व्युत्पादक प्रत्ययहरू, 9.2.9.2 - नाम प्रत्ययहरू)
इ- (१ २ ३ ४) सर्व. यो (syn: यै-; cf: एयै; इह्‌या)
इकाइ (१ २ ३) / एकाइ () ना. एकाइ (sem. dom. 4.6.6.5 - राजनीतिक दल, 4.8.3.6 - फौजी संस्‍थाहरू)
इकाल-- (१ ३ ४) क्रि. निकाल्नु; झिक्नु (syn: खौक--; सोटका--) (sem. dom. 7.6 - लुकाउनु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 9.3.1.4 - सानो मात्रा (लाई), 2.2.1 - सास)
इक्छासक्‍ती (१ २ ३ ४) ना. इच्छा शक्ति (sem. dom. 3.3 - चाहनु)
इच्‍छाधारी (१ २ ३) / इक्छाभेल () वि. इच्छा धारी (sem. dom. 3.2.2.7 - सिक्‍न चाहनु)
इच्छाधिन (२ ३) / इक्छाधिन ( ) वि. इच्छाधीन; ऐच्छिक (sem. dom. 3.2.5.8 - तपाईको मन बदल्‍नु)
इछा (१ २ ३) / इक्‍छा () ना. इच्छा; चाहना; दृढता (syn: अकाङछा) (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प, 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 3.4.1.4 - अभिरुचि)
इजत (१ २ ३ ४) ना. इज्जत; प्रतिष्ठा (sem. dom. 4.3.2 - राम्रो विचार गर्नु, 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
इजतखोर (१ २) / बेइजिता () / बेइजती () वि. इज्जत नभएको व्यक्ति (sem. dom. 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक)
इजतदार (१ २ ३ ४) वि. इज्जतदार; प्रतिष्ठित (sem. dom. 4.3.2.2 - नम्र, 4.3.1.4 - असल मर्यादा हुनु)
इजरायल (१ २ ३ ४) ना. इजरायल
इजोत (१ २ ३ ४) / उजत () / उजोत () ना. प्रकाश; उज्यालो (syn: धोख; परकास; रोसनी; जोत) (sem. dom. 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा, 5.5.4 - बाल्‍नु, जलाउनु, 5.6.1 - सफा, फोहोर, 8.3.3 - चम्किलो, 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌, 5.5.5 - आगोले के उत्‍पन्‍न गराउँछ, 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु, 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु, 2.3.1.7 - प्रतिबिम्‍बित हुनु, ऐना)
इजोरिया (२ ३ ४) / उजौरिया ( ) वि. जुनेली; जुनको उज्यालो (cf: चानिठेका) (sem. dom. 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)
इजौरिया (२ ३) ना. जुनेली रात (sem. dom. 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने)
इटा (१ २ ३ ४) / यी () सर्व. भवन निर्माणको लागी माटोको बस्तु; यो (sem. dom. 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु, 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू, 9.2.3.5 - दर्शकवाचक सर्वनामहरू, 9.6.3.5 - परिचयात्मक र ब्‍याख्‍यात्‍मक उपवाक्यहरूका चिन्हकहरू)
इटा (१ २ ३) ना. इँट्टा (sem. dom. 8.3.6 - वस्तु)
इतरायल () / इतरल () ना. बाङ्‍गोपन
इतिहास (१ २ ३ ४) ना. इतिहास, बितेको समय कर्मको बर्णन (sem. dom. 8.4.4 - समय बताउनु, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु)
इतिहासकार (१ २ ३ ४) ना. इतिहासकार; इतिहास लेख्ने व्यक्ति (sem. dom. 8.4.4 - समय बताउनु, 3.5.4.5 - इतिहास)
इथर (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) ना. इथर (रसायनिक पदार्थको नाम) (sem. dom. 6.6.2.9 - रसायनिक पर्दाथहरूको काम गर्नु)
इंद (२ ३ ४) ना. इद (sem. dom. 4.9.7.3 - इस्लाम धर्म)
इधर-उधर (२ ३) क्रि.वि. यताउता (syn: यने-वोने; यना-ओना; ढुनमुन; चुकुर-भुकुर; एने-ओने; इमहर-उमहर) (sem. dom. 3.4.2.1.6 - अशान्त हुनु)
इनकार (२ ३ ४) ना. इन्कार; अस्वीकार (sem. dom. 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन))

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >