Tharu - Nepali Dictionary(१ २ ३ ४) वि.वो.
एक (१ २ ३ ४) सङ्. एक
एक काता (२ ४) / एकचिरा () ना. एकपट्टि (sem. dom. 9.3.2 - पूर्णरुपले)
एक चुटकी (१ २ ३ ४) को. एक जम; एक चिम्टी; एक चिटकी (sem. dom. 8.1.5.4 - प्राय, सबै)
एक दुइटा
एक दुगो
एक-एकटा (१ २) / एगोएगो ( ) सङ्. एउटा एउटा (sem. dom. 9.2.3.2 - अनिश्‍चयवाचक सर्वनामहरू)
एकगनडा (१ २) / चारेगो ( ) सङ्. चार ओटा (sem. dom. 8.1.1.6 - भिन्‍न)
एकगोरा (२ ३ ४) / एकझन () / एकजना () को. एक जना (sem. dom. 8.1.1.1.1 - एक)
एकचरा () / एकतरा () ना. पहाडी क्षेत्रमा बनेको घर (sem. dom. 4.6.7.3 - गाउँ)
एकचिटकी (१ २ ३ ४) को. एक चिम्टि (syn: एकेपिचकी) (sem. dom. 9.3.1.2 - थोरै मात्रा)
एकछन (१ २ ४) / एकछिन () ना. एकै छिन; एकछिन (sem. dom. 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 8.4.1 - समयको अवधि, 8.4.2.1 - छोटो समय, 2.3.1 - देख्‍नु, 7.2.7.3 - पर्खनु, 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु)
एकजिदहा (१ २) ना. जिद्दी; ढिपी (syn: अकड़; जिद; अड़ी; थुथुर; गलथोथैन; जिदयाठ; जिधियाह; जिद्‍दी; हठी; हेमतिया) (sem. dom. 4.9.9 - अधार्मिक)
एकटक (१ २ ३ ४) वि. एकनास; एकोहोरो (syn: एकहोर; एकधुन; एकसुर; घोड़ड़्यके; भकर-भकर; सुरगर; सुरसुर; होरो) (sem. dom. 8.1.1.1.1 - एक, 2.3.1.1 - हेर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु))
एकटङा (२ ३ ४) / एकटेङा () वि. एक खुट्टे (sem. dom. 7.1.1 - उभिनु)
एकटा (१ २) / अउटा () को. एउटा (syn: एगो; एकेटा; cf: एकेगो) (sem. dom. 4.8.4 - शान्‍ति, 6.9.1 - व्‍यवस्‍था, 8.1.1.1.1 - एक, 9.2.3.5 - दर्शकवाचक सर्वनामहरू, 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु)
एकठुसना (१ २ ३) / एकठुसनी ( ) वि. अलिकति; थोरै (syn: कन्हिक; तनके; थोरका; एकेरती; कन्‍जान-कन्जान; कमती; कम; थोर; नामेटा; मामुली; मोखे-मोखे) (sem. dom. 8.1.5.5 - धेरै, थोरै, 9.3.2 - पूर्णरुपले)
एकडिठ () ना. एकोहोरो हेराइ
एकता (१ २ ३ ४) ना. एकता
एकताना. एक
एकतालसे (१ २ ३) / लगलिय () क्रि.वि. लगातार
एकतिहाइ (१ २ ३ ४) सङ्. एक तिहाइ (sem. dom. 8.1.1.6 - भिन्‍न)
एकतुरिया (२ ३ ४) / एकपिठिया () / जोरपटिया () ना. दौँतरी; एउटै उमेरको (sem. dom. 2.6.4.8 - दौंतरी समूह)
एकदम (१ २ ३ ४) क्रि.वि. एकदम (syn: महा) (sem. dom. 6.1.2.2.1 - उपयुक्‍त)
एकधुन (१ ४) / लगातार ( ) / लगले के लगले () / नियमित () क्रि.वि. नियमित; एकोहोरो (syn: एकहोर; एकटक; एकसुर; घोड़ड़्यके; भकर-भकर; सुरगर; सुरसुर; होरो) (sem. dom. 9.6.3.1 - संक्रमणका चिन्हकहरू)